NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

[tintuc]

Đề xuất bãi bỏ 14 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

    Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. 
Trong đó, đề xuất bãi bỏ 14 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, có những văn bản đã trở nên lỗi thời, không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay.
Việc đề xuất bãi bỏ 14 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng nhằm cải cách và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xây dựng.

bãi bỏ 14 văn bản xây dựng

1. Đề xuất bãi bỏ 14 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

Theo Điều 1 dự thảo đề xuất bãi bỏ 14 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm:
- Thông tư 05/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thông tư 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng.
- Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thông tư 09/2003/TT-BXD ngày 23/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị.
- Thông tư 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị.
- Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
- Thông tư 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.
- Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
- Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng.
- Thông tư 19/2014/TT-BXD ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.
- Thông tư 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
- Thông tư 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng.
- Thông tư 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.
Như vậy, Bộ Xây dựng đã đề xuất hủy bỏ 12 thông tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và 2 thông tư liên tịch.  

Tải dự thảo tại đây

2. Tổng hợp một số các luật, nghị định, thông tư lĩnh vực xây dựng còn hiệu lực 
Các Luật trong lĩnh vực xây dựng:
- Luật Xây dựng 2014.
- Luật Xây dựng sửa đổi 2020.
- Luật Kiến trúc 2019 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 

Nghị định trong lĩnh vực xây dựng:
- Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.
- Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng.

Thông tư trong lĩnh vực xây dựng:
- Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)
- Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023).
- Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn nội dung về hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- Thông tư 01/2023/TT-BXD quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Thông tư 38/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- Thông tư 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
- Thông tư 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
- Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
- Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng.
- Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
- Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
- Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
- Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
Tóm lại, Bộ Xây dựng đã đề xuất bãi bỏ  14 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng trong đó gồm 12 thông tư và 2 thông tư liên tịch.
Bên cạnh đó, bài viết đã cung cấp một số luật, nghị định và thông tư vẫn còn hiệu lực trong lĩnh vực xây dựng. 

Nguồn: thuvienphapluat.vn
[/tintuc]

Bình luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ( 3 )

  1. Thật tuyệt vời! Việc bãi bỏ các văn bản lỗi thời sẽ giúp ngành xây dựng phát triển minh bạch và hiệu quả hơn. 👏👏"

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Bộ Xây dựng đã có những cải cách cần thiết. Hy vọng các doanh nghiệp xây dựng sẽ thuận lợi hơn trong tương lai. 🌟"

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết rất hữu ích! Mình đã cập nhật được nhiều thông tin mới về các quy định trong ngành xây dựng. Cảm ơn ad! 👍"

    Trả lờiXóa

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và câu hỏi của bạn về bài viết này!

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký học