NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

 [tintuc]

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý chi phí dự án xây dựng

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý chi phí dự án xây dựng

Tóm tắt:
Với tiền đề đảm bảo an toàn, tuân thủ chất lượng, tiến độ hợp lý và chi phí thấp nhất là mục tiêu cơ bản của quản lý dự án xây dựng. Việc hiện thực hóa mục tiêu này, trong phân tích cuối cùng, sẽ phụ thuộc vào điểm mấu chốt của quản lý chi phí. Với sự ra đời của thời đại “Internet +”, ngành xây dựng phát triển nhanh chóng, đặc biệt là việc ứng dụng và đẩy mạnh công nghệ BIM đã dần thay đổi phương thức kiểm soát chi phí truyền thống. Dựa trên công nghệ BIM, lấy quản lý chi phí dự án xây dựng làm đối tượng nghiên cứu, giới thiệu phương pháp quản lý theo “BIM + phương pháp giá trị thu được”, phân tích ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý chi phí dự án xây dựng, xây dựng mô hình thực hành quản lý chi phí, đề xuất các giải pháp cụ thể biện pháp đối phó và hướng dẫn thực hiện dự án.

1. Giới thiệu
Mô hình thông tin công trình (gọi tắt là BIM) lần đầu tiên được đề xuất bởi học giả người Mỹ Chuck Eastman. Nó đề cập đến việc sử dụng các phương pháp kỹ thuật số và tin học hóa trong toàn bộ vòng đời của các dự án xây dựng. Các đặc điểm chức năng và đặc điểm vật lý của dự án kỹ thuật được mô tả và tổng thể quá trình cũng như kết quả thiết kế, xây dựng và vận hành được thực hiện dựa trên điều này. Thông tin đưa vào phải bao gồm tất cả các chuyên ngành, bao gồm tất cả thông tin của toàn bộ quá trình, tổng thể và tất cả các yếu tố thiết kế, xây dựng, sử dụng và vận hành, v.v., tích hợp chúng một cách hữu cơ để tạo thành một mô hình tòa nhà. Chìa khóa của toàn bộ quá trình quản lý dự án xây dựng là kiểm soát chi phí; tất cả những người tham gia đều coi trọng việc quản lý chi phí. Làm thế nào để hiểu sâu sắc bản chất của công nghệ BIM và áp dụng công nghệ BIM để quản lý chi phí dự án xây dựng hiệu quả là một trong những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật hiện nay và trong thời gian tới.

2. Thực trạng quản lý chi phí dựa trên BIM
2.1. Phân tích các giai đoạn khác nhau của dự án xây dựng
    So với các nước phát triển, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các dự án xây dựng ở nước tôi còn thấp. Công nghệ BIM (Mô hình Thông tin Xây dựng) cần được phổ biến rộng rãi hơn. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, cơ chế vận hành BIM do người thiết kế chỉ đạo đã phát triển ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, công nghệ BIM chỉ mới được áp dụng ở mức độ nhất định trong thiết kế và xây dựng, và so với cơ chế vận hành do người xây dựng chỉ đạo, các ưu điểm của nó vẫn chưa được tận dụng tối đa, các nguồn lực chưa được sử dụng hiệu quả.
Trong giai đoạn ra quyết định, mục tiêu chính của dự án là chọn phương án đầu tư tốt nhất và quản lý chi phí ngay từ đầu. Tuy nhiên, không có nhiều dữ liệu về các vấn đề tương tự để tham khảo, dẫn đến thiếu nền tảng thông tin cho quá trình ra quyết định của chủ đầu tư.
Trong giai đoạn thiết kế, bên thi công chưa quan tâm đúng mức đến công tác chuẩn bị tiền thiết kế, chưa phân bổ đầu tư và thực hiện hạn mức thiết kế. Nhà thiết kế thiếu nhận thức về kiểm soát chi phí và chỉ đơn phương nhấn mạnh tính hợp pháp và khả năng hoạt động của công nghệ. Quản lý chi phí trong giai đoạn này chưa được quan tâm đầy đủ, dẫn đến sự mất kết nối giữa công nghệ và kinh tế.
Trong giai đoạn xây dựng, các thay đổi thiết kế xảy ra thường xuyên, một số dữ liệu không nhất quán và đôi khi phải làm lại. Trong giai đoạn hoàn thiện và nghiệm thu, để tối đa hóa lợi ích, đơn vị thi công thường tính toán vượt mức, gian lận trong quá trình quyết toán. Việc áp dụng hạn ngạch và phí cao dẫn đến sự bóp méo chi phí cuối cùng.

2.2. Phân tích từ các bên tham gia dự án xây dựng
    Quản lý chi phí hiệu quả trong các dự án xây dựng đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các bên liên quan. Quan trọng nhất là sự chia sẻ và hợp tác về dữ liệu và thông tin dự án trong suốt quá trình thực hiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều khó khăn trong việc này, chủ yếu do: thứ nhất, thiếu nhận thức tổng thể và hạn chế chia sẻ dữ liệu. Các bên tham gia thường chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình trong từng giai đoạn cụ thể và cơ quan chính mình làm việc, mà không xem xét toàn bộ tình hình dự án. Điều này dẫn đến việc chia sẻ dữ liệu bị hạn chế. Thứ hai, thông tin chậm trễ và hiệu quả thấp. Do ảnh hưởng của mô hình quản lý truyền thống, việc truyền tải thông tin chủ yếu dựa vào các bản vẽ và tài liệu giấy, làm mức độ tin học hóa rất thấp. Thông tin được truyền tải và cập nhật chậm, gây ra sự chậm trễ trong tiếp nhận, truyền đạt, phản hồi và xử lý thông tin ở tất cả các giai đoạn của dự án. Thứ ba, truyền đạt thông tin hạn chế và kết quả kém. Dự án xây dựng thường kéo dài, có nhiều người tham gia và các yếu tố phức tạp. Lượng thông tin về các loại chi phí khác nhau là rất lớn, gây khó khăn trong giao tiếp và đòi hỏi sự hợp tác tích cực từ tất cả các bên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy do tính chủ quan của mỗi người, sai sót và thiếu sót trong truyền tải thông tin thường xảy ra, dẫn đến sai lệch thông tin và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý chi phí. Những vấn đề này nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các bên để quản lý chi phí hiệu quả hơn trong các dự án xây dựng.

3. Phương pháp quản lý chi phí dựa trên BIM và giá trị thu được
3.1. Phân tích nguyên tắc
Phương pháp Giá trị Thu được, còn được gọi là Quản lý Giá trị Thu được (EVM), là một công nghệ quản lý dự án tiên tiến và có thể áp dụng. Nó được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đề xuất lần đầu tiên vào những năm 1960 và hiện được áp dụng chủ yếu trong quản lý dự án kỹ thuật trên thế giới. Một công cụ hiệu quả để công ty tiến hành quản lý chi phí, phân tích chi phí và kiểm soát tiến độ. Phương pháp giá trị thu được, dựa trên một lượng lớn dữ liệu chi phí, so sánh và phân tích giá trị thu được của dự án trong một khoảng thời gian nhất định với giá trị kế hoạch và giá trị thực tế, đồng thời tính toán giá trị sai lệch chi phí và giá trị sai lệch tiến độ, để xác định tiến độ tiến triển hay chậm trễ. Để kết luận chi phí được tiết kiệm hay vượt mức, hãy phân tích toàn diện hiệu quả của việc quản lý chi phí và cung cấp dịch vụ thông tin cho người ra quyết định. Phương pháp giá trị thu được bao gồm ba tham số và bốn chỉ số, đó là: BCWS (Chi phí ngân sách cho công việc đã lên lịch) cho dự án đã hoàn thành, BCWP (Chi phí ngân sách cho công việc đã thực hiện) cho dự án đã hoàn thành và ACWP cho chi phí thực tế của dự án đã hoàn thành ( Chi phí thực tế cho công việc đã thực hiện); Phương sai chi phí (CV), Phương sai lịch trình (SV), Chỉ số hiệu suất chi phí (CPI) và Chỉ số hiệu suất lịch trình (SPI). Bốn chỉ số này ảnh hưởng và hạn chế lẫn nhau để cùng đạt được các mục tiêu quản lý tiến độ và quản lý chi phí dự án. Mối quan hệ được thể hiện trong Hình 1.

EVM
Hình 1: Mối quan hệ giữa các tham số và chỉ số của phương pháp giá trị thu được

3.2. Sự tích hợp công nghệ BIM và giá trị thu được
Việc quản lý chi phí và kiểm soát tiến độ các dự án xây dựng được thực hiện theo từng giai đoạn và đúng tiến độ. Phương pháp giá trị thu được là một phương pháp quản lý chi phí dựa trên tiến độ dự án và yêu cầu một lượng lớn dữ liệu về tiến độ dự án làm hỗ trợ. Trong quá trình quản lý dự án, việc thu thập lượng lớn dữ liệu đạt được bằng cách tạo WBS. Công nghệ WBS chia nhỏ các dự án xây dựng và các dự án đơn lẻ để thành các dự án đơn vị, tiểu dự án; đồng thời việc ứng dụng công nghệ BIM có thể thu được chính xác từng dự án đơn vị. , Dữ liệu tiểu dự án, chi phí và tiến độ của từng thành phần, cung cấp hỗ trợ dữ liệu mạnh mẽ cho việc áp dụng phương pháp giá trị thu được. Thông qua mô hình hóa công nghệ BIM, nhiều dữ liệu kỹ thuật khác nhau có thể được thu thập kịp thời và áp dụng cho phương pháp giá trị thu được để tính toán các chỉ số đánh giá khác nhau và phân tích sai lệch chi phí và sai lệch lịch trình. Việc tích hợp công nghệ BIM và phương pháp giá trị thu được sẽ nắm bắt linh hoạt chi phí và tiến độ của từng giai đoạn và thành phần của dự án, cải thiện đáng kể hiệu quả quản lý chi phí.

4. Ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý chi phí dự án xây dựng
4.1. Giai đoạn quyết định đầu tư
    Một là, công nghệ BIM giúp cải thiện độ chính xác của dự toán đầu tư. Dự toán đầu tư chính xác là một trong những mục tiêu chính của quản lý chi phí trong giai đoạn ra quyết định đầu tư. Để đạt được mục tiêu này, cần có một cơ sở dữ liệu lớn về các dự án tương tự và hệ thống chỉ số chi phí tương tự. Đây chính là điểm mạnh của công nghệ BIM. BIM có thể thu thập và tổng hợp dữ liệu lịch sử một cách nhanh chóng và chính xác, cung cấp thông tin toàn diện và khoa học cho quá trình ra quyết định đầu tư. Dựa trên thông tin này, sau đó phân tích và điều chỉnh theo các điều kiện cụ thể và đặc điểm của dự án mới, có thể đưa ra ước tính đầu tư chính xác hơn. Cách tính toán này cải thiện đáng kể độ chính xác của dự toán đầu tư và giúp kiểm soát chi phí dự án hiệu quả.
    Thứ hai là, công nghệ BIM giúp cải thiện tính khả thi của dự án. Trực quan hóa và mô phỏng là những ưu điểm của công nghệ BIM. Trong giai đoạn ra quyết định đầu tư, BIM có thể được sử dụng để xây dựng mô hình kiến trúc 3D nhằm thể hiện hiện trạng thực tế của toàn bộ dự án, giúp người ra quyết định so sánh và lựa chọn phương án. Hơn nữa, sau khi xây dựng các đặc điểm của dự án, các chức năng dự án và mô hình dự án, dữ liệu và chức năng có thể được tách riêng, tối ưu hóa và kết hợp, từ đó có thể thu được nhiều giải pháp tốt hơn. Thông qua việc xây dựng, so sánh và lựa chọn các phương án khác nhau, tối ưu hóa và cải tiến từ các góc độ khác nhau, ta có thể đưa ra phương án tốt nhất, cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư.
    Thứ ba là, công nghệ BIM nâng cao tính khoa học trong việc ra quyết định. Quyết định đúng đắn là điều kiện tiên quyết cho việc quản lý chi phí dự án. Theo phân tích thống kê dữ liệu dự án, giai đoạn ra quyết định ảnh hưởng đến 90%-95% chi phí dự án, điều này đòi hỏi người quản lý dự án phải chú ý đến việc ra quyết định và đưa ra quyết định khoa học. Sử dụng công nghệ BIM để thu thập lượng lớn thông tin kỹ thuật, thực hiện phân tích, tích hợp, so sánh và lựa chọn các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, an toàn, chất lượng và thời gian xây dựng, giúp tìm ra kế hoạch quản lý chi phí tốt nhất, nâng cao tính khoa học của quyết định và giảm thiểu rủi ro đầu tư.
4.2. Giai đoạn thiết kế
    Một điều quan trọng là có hàng nghìn khoản đầu tư được thực hiện trực tiếp, điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc kiểm soát đầu tư trong giai đoạn thiết kế. Áp dụng công nghệ BIM, kết hợp với thông tin đầu tư và thiết kế chi tiết, có thể cải thiện tính hợp lý của thiết kế và quản lý chi phí hiệu quả. Trong giai đoạn thiết kế, việc sử dụng công nghệ BIM tập trung vào mô phỏng xây dựng, phân tích thiết kế và thiết kế hợp tác, giao tiếp trực quan, kiểm tra va chạm, và tạo ra bản vẽ thi công để đảm bảo quản lý chi phí tối ưu.
    Mô phỏng xây dựng là quá trình mô phỏng các phương pháp xây dựng và kế hoạch xây dựng trước khi dự án triển khai. Công nghệ BIM được sử dụng để phân tích, mô phỏng và cải thiện dự án, từ đó tạo ra phương án thi công tốt nhất. Phân tích thiết kế và thiết kế hợp tác tập trung vào việc phân tích các khía cạnh của thiết kế, bao gồm cấu trúc, an toàn, tiết kiệm năng lượng và ánh sáng, để đảm bảo tính an toàn, tiết kiệm và khả thi của dự án. Trong quá trình hợp tác thiết kế, các đơn vị thiết kế hợp tác để tạo ra một mô hình BIM chung, chia sẻ tài nguyên và làm việc cùng nhau để tối ưu hóa thiết kế.
    Giao tiếp bằng hình ảnh là việc sử dụng công nghệ BIM để tạo ra mô hình ba chiều thể hiện ý tưởng thiết kế cho tất cả các bên liên quan đến dự án. Điều này giúp truyền thông hiệu quả và đảm bảo rằng thiết kế đáp ứng các yêu cầu chính sách và phê duyệt của chính phủ. Kiểm tra va chạm là quá trình sử dụng công nghệ BIM để tìm và giải quyết các xung đột giữa các phần khác nhau của dự án, giúp giảm thiểu thay đổi trong quá trình triển khai dự án. Cuối cùng, mô hình BIM là công cụ quan trọng để tạo ra bản vẽ thi công, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và quản lý tiến độ dự án.
4.3. Giai đoạn đấu thầu
    Giai đoạn đấu thầu đóng vai trò quan trọng trong quản lý chi phí dự án, và công nghệ BIM có ảnh hưởng đáng kể. Trước hết, việc tính toán chính xác số lượng kỹ thuật và quản lý chi phí được cải thiện đáng kể. Trong phương pháp truyền thống, việc tính giá đòi hỏi người thực hiện phải xem xét các bản vẽ và tính toán khối lượng công việc một cách thủ công, hạn chế về độ chính xác và hiệu quả. Sử dụng công nghệ BIM, việc tính toán chi phí có thể dựa trên mô hình BIM, giúp cải thiện sự chính xác và nhanh chóng của quy trình. Điều này giúp quản lý chi phí hiệu quả hơn. Đối với bên đấu thầu, mỗi nhà thầu nhận được thông tin khối lượng công việc đồng đều, tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu và tạo điều kiện cho cạnh tranh công bằng hơn.
    Thứ hai, công nghệ BIM cũng giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng đánh giá hồ sơ dự thầu và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh. Trong phương pháp đánh giá thầu truyền thống, chuyên gia dựa vào các bản vẽ trừu tượng và thông tin văn bản, hạn chế về hiệu quả và chất lượng. Sử dụng BIM, các chuyên gia đánh giá có thể sử dụng mô hình trực quan để xem xét và chấm điểm các đề xuất của từng nhà thầu một cách chính xác. Điều này giúp cải thiện hiệu quả và công bằng trong việc đánh giá giá thầu, tạo điều kiện cho cạnh tranh lành mạnh và quản lý chi phí dự án hiệu quả hơn.
4.4. Giai đoạn xây dựng
    Giai đoạn xây dựng là thời điểm quan trọng trong quản lý chi phí dự án, và công nghệ BIM đóng vai trò quan trọng trong việc này. Đầu tiên, thông qua BIM, ta có thể theo dõi tiến độ và mức tiêu thụ tài nguyên của từng phần của dự án một cách trực quan và kịp thời, đồng thời điều chỉnh chi phí một cách linh hoạt. Việc này giúp quản lý tiến độ và chi phí hiệu quả hơn. Đối với việc quyết toán tiến độ dự án, thường là một quá trình phức tạp. Sử dụng công nghệ BIM, ta có thể nhập dữ liệu kỹ thuật trực tiếp từ phần mềm và áp dụng vào thực tế tại công trường, giúp kiểm soát tiến độ và chi phí dự án một cách chính xác và nhanh chóng.
    Thứ hai, BIM cũng giúp giảm bớt sự thay đổi và xử lý các yêu cầu bồi thường một cách chính xác. Đặc tính trực quan của BIM cho phép ta dễ dàng nhận biết và điều chỉnh các điều chỉnh kỹ thuật và tiêu thụ khác nhau trong quá trình xây dựng, giúp giảm thiểu những thay đổi không mong muốn. Mặc dù không thể tránh khỏi hoàn toàn sự thay đổi trong quá trình dự án, nhưng sau khi các thay đổi xảy ra, BIM cho phép ta cập nhật thông tin liên quan và so sánh thông tin chi phí dự án một cách chính xác. Bằng cách này, ta có thể dự đoán và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện dự án.
4.5. Giai đoạn nghiệm thu và sử dụng hoàn thiện
    Trong giai đoạn nghiệm thu hoàn thành dự án, việc quản lý dự án truyền thống đòi hỏi nhân viên phải tiến hành đánh giá và đo lường tại công trường, thu thập dữ liệu kỹ thuật và kinh tế, và vượt qua nhiều bước kiểm tra khác nhau. Phương pháp này phức tạp và dễ gây ra sai sót. Tuy nhiên, sử dụng công nghệ BIM, toàn bộ quá trình quản lý và hoàn thành dự án có thể được trình bày một cách trực quan. Mọi thay đổi và điều chỉnh trong quá trình xây dựng đã được cập nhật trong mô hình, cung cấp dữ liệu thực tế cuối cùng, giúp tăng tốc độ nghiệm thu hoàn thành dự án.
    Trong giai đoạn sử dụng, vận hành và bảo trì, việc sử dụng mô hình BIM giúp lưu trữ chính xác và đầy đủ dữ liệu và thông tin từ quá trình ra quyết định, thiết kế, đấu thầu, thi công cho đến nghiệm thu hoàn thành. Nhân viên vận hành và bảo trì có thể dễ dàng truy cập vào cấu trúc và thiết bị của dự án, thông tin về hiệu suất, quản lý vận hành và bảo trì, từ đó giảm mức tiêu thụ và tiết kiệm chi phí.
5.Các biện pháp ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý chi phí dự án xây dựng
5.1. Tăng cường hướng dẫn và tăng cường hỗ trợ của chính phủ
Năm 2003, ngành xây dựng tại đất nước của tôi bắt đầu áp dụng công nghệ BIM. Hiện nay, việc sử dụng BIM chủ yếu được thực hiện bởi các viện thiết kế lớn, nhiều tổ chức đào tạo và các công ty tư vấn đang từ từ áp dụng. Các hiệp hội ngành nghề và các cơ quan chính phủ liên quan cũng đang tăng cường sự chú ý đối với giá trị và ý nghĩa của BIM. Việc tích hợp công nghệ BIM vào quản lý chi phí dự án kỹ thuật có thể giúp đạt được kế hoạch tối ưu, nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp, đồng thời cũng hỗ trợ tính bền vững của quản lý chi phí dự án. Là một công nghệ mới, các cơ quan chính phủ cần tăng cường đầu tư và cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ về chính sách và thuế để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của BIM.
5.2. Cải thiện tiêu chuẩn và xây dựng luật, quy định kỹ thuật BIM
Hiện nay, một số lượng đáng kể các công ty vẫn chưa hiểu đầy đủ về công nghệ BIM, và việc áp dụng nó vào thực tiễn kỹ thuật không đồng đều. Điều này dẫn đến hiệu quả của việc sử dụng công nghệ BIM để kiểm soát chi phí trong quá trình quản lý chi phí dự án kỹ thuật vẫn còn kém, và một số người còn gặp phải sự hiểu lầm. Ngoài ra, có người lao động và các công ty xây dựng không đảm bảo quyền lợi của họ trong quá trình sử dụng công nghệ này, và lợi ích của doanh nghiệp cũng không được thực hiện đúng mức. Ở mức độ lớn hơn, điều này là do thiếu các luật liên quan và các quy định không đúng quy định và tiêu chuẩn hệ thống. Vì vậy, việc thúc đẩy hiệu quả của công nghệ BIM, nâng cao tiêu chuẩn và xây dựng các quy định hỗ trợ là hết sức cấp bách và cần thiết.
5.3. Khuyến khích đổi mới và xây dựng cơ sở dữ liệu chi phí dựa trên BIM
    Dữ liệu dự án kỹ thuật được thu thập kịp thời và chính xác là nền tảng quan trọng để xây dựng các mô hình BIM. Trong quá trình quản lý chi phí dự án kỹ thuật, nhân viên quản lý nhập các thông tin liên quan như lao động, vật liệu, chi phí cơ khí, hạn ngạch và chỉ số chi phí một cách kịp thời. Họ cũng điều chỉnh và cải thiện chúng theo tiến độ của dự án, giúp người ra quyết định nắm bắt chính xác tình hình thực tế của dự án và đưa ra các quyết định khoa học. Việc thu thập dữ liệu liên quan đến nhiều đối tượng và là quá trình lâu dài, đây là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp. Do đó, cần khuyến khích đổi mới và áp dụng các công nghệ và phương pháp mới để đạt được quy trình thu thập, truyền tải và sử dụng dữ liệu hiệu quả và chính xác để phục vụ quản lý chi phí dự án.
    Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành khu vực có mức đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất và hoạt động xây dựng sôi động nhất trên thế giới. Một số lượng lớn các dự án xây dựng dân dụng phức tạp với hạn ngạch lớn và các tòa nhà cao tầng tiếp tục xuất hiện, và việc quản lý chi phí của chúng sẽ ngày càng trở nên phức tạp và quan trọng. Điều này đòi hỏi những người thực hành có liên quan phải nghiên cứu chăm chỉ, tiếp tục đổi mới và liên tục khai thác giá trị tiềm năng của công nghệ BIM để hiện thực hóa quản lý chi phí của các dự án kỹ thuật và phát triển bền vững trong quản lý dự án. Việc nghiên cứu công nghệ BIM là một chủ đề quan trọng đối với nhân sự quản lý dự án hiện nay và trong tương lai.
6. Kết luận
    Công nghệ "Internet +" đang ngày càng thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành xây dựng, đặc biệt là khi được kết hợp với công nghệ Building Information Modeling (BIM). Việc áp dụng và thúc đẩy công nghệ BIM đã dần thay đổi phương thức kiểm soát chi phí truyền thống trong các dự án kỹ thuật.
Hiện nay, Trung Quốc đang trở thành khu vực có mức đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất và hoạt động xây dựng sôi động nhất trên thế giới. Với sự phát triển này, một lượng lớn các dự án xây dựng dân dụng phức tạp với hạn ngạch lớn và các tòa nhà cao tầng tiếp tục xuất hiện, làm cho việc quản lý chi phí trở nên ngày càng phức tạp và quan trọng hơn.
Điều này đòi hỏi những người thực hành liên quan phải nghiên cứu chăm chỉ, không ngừng đổi mới và không ngừng khai thác giá trị tiềm năng của công nghệ BIM để hiện thực hóa quản lý chi phí của các dự án kỹ thuật. Phát triển bền vững trong quản lý chi phí của dự án kỹ thuật là một ưu tiên quan trọng, và việc nghiên cứu công nghệ BIM đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo điều này.

Trích dẫn:
[1] Zhuo Qiang. "Research on the role of construction project budget in project cost control of construction enterprises." Jiangxi Building Materials, 2019(02): 114-115.
[2] Su Xiaoyang. "Construction cost management risk and control of No. 6 of China Mobile South Base." Housing and Real Estate, 2018(36): 24.
[3] Miao Jingjing, Li Yan, Fang Mingli. "Analysis on the control measures of construction cost in each stage of construction project." Sichuan Cement, 2018(11): 236.
[4] Qi Pengxiang, Yang Youyong, Ren Huimin. "Building construction management and green building construction management." Green Environmental Protection Building Materials, 2018(12).
[5] Yuan Zhijun. "Research on construction project cost management based on BIM technology." Transportation World, 2019(26): 137-138.
[6] Wang Xuyu. "The application and thinking of BIM technology in the whole process of real estate development cost management." China Real Estate, 2019(30): 16-21.

Liao Liping
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 783 (2021) 012098
[/tintuc]

Bình luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ( 3 )

Chào bạn, nếu có thắc mắc hoặc góp ý nào xin hãy để lại comment. Mọi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Sẽ rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu.

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký học