NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

[tintuc]

CẢI THIỆN DỰ TOÁN CHI PHÍ TRONG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG

Cải thiện dự toán chi phí trong các dự án xây dựng

Tóm tắt:
    Dự toán chi phí chính xác là một trong những chìa khóa thành công của các dự án xây dựng. Ảnh hưởng của việc dự toán chi phí không chính xác đối với các dự án xây dựng là rất quan trọng. Không có sự đồng thuận giữa các nhà nghiên cứu về các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến độ chính xác của ước tính chi phí. Mục tiêu của nghiên cứu là có được dự toán chi phí chính xác vì dự toán chi phí chính xác giúp tất cả các bên tập trung vào việc thực hiện dự án trong phạm vi ngân sách. Mục tiêu này đạt được bằng cách thu thập các yếu tố ảnh hưởng từ việc xem xét tài liệu và tạo ra một mô hình ước tính chi phí số học mạnh mẽ. Hai mươi chín yếu tố được thu thập bằng cách xem xét nhiều nghiên cứu. Một bảng câu hỏi đã được chuẩn bị và sau đó được 14 nhà quản lý dự án kiểm tra. Kỹ thuật Pareto được tiến hành để tìm ra các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất. Dựa trên kỹ thuật Pareto, 29 yếu tố đã giảm xuống còn 9. Sau đó, một mô hình số học mạnh mẽ đã được tạo ra trong nghiên cứu này để có được ước tính chi phí chính xác. Cuối cùng, 14 dự án đã hoàn thành đã được chọn làm nghiên cứu điển hình. Tỷ lệ chênh lệch chi phí nằm trong khoảng từ 1% đến 15% cho mỗi nghiên cứu điển hình. Bằng cách sử dụng mô hình, giá trị hợp đồng ước tính của từng nghiên cứu điển hình đã được tính toán lại và tỷ lệ chênh lệch chi phí nằm trong khoảng từ 0,5% đến 0,8% cho mỗi nghiên cứu điển hình.

Giới thiệu
    Ngành xây dựng đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phát triển kinh tế của bất kỳ bang nào (Avinash và cộng sự 2018). Vào tháng 12 năm 2019, ngành xây dựng chiếm khoảng 8% tổng sản phẩm quốc nội của Ai Cập. Các dự án xây dựng là đơn chiếc vì chúng được định giá trước khi xây dựng (Arif et al.2015). Quá trình ước tính chi phí của các hoạt động xây dựng, nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra của dự án trong một khoảng thời gian cụ thể (Hatamleh et al.2018). Dự toán chi phí là một quá trình có ý nghĩa trong sự thành công của ngành xây dựng vì dự toán chi phí là một cách để đảm bảo các dự án luôn đúng ngân sách (Alumbugu et al.2014).
    Ý tưởng chính của nghiên cứu này là cải thiện quy trình dự toán chi phí trong các dự án xây dựng vì quy trình này giúp chủ đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn trong việc tài trợ cho dự án của họ.
    Vấn đề chính là ảnh hưởng của việc dự toán chi phí không chính xác đối với các dự án xây dựng vì việc ước tính sai sẽ dẫn đến thất bại của dự án về thời gian, chi phí (Hatamleh et al.2018). Chi phí được đánh giá quá cao dẫn đến giá dự thầu quá cao của nhà thầu, khiến cho chủ đầu tư không thể chấp nhận giá thầu đó (Enshassi et al.2013). Mặt khác, chi phí bị đánh giá thấp sẽ dẫn đến tình trạng nhà thầu thua lỗ và khiến chủ đầu tư gặp một số vấn đề tùy thuộc vào loại hợp đồng (Avinash et al. 2018).
    Có nhiều lỗ hổng trong quá trình ước tính chi phí, chẳng hạn như chưa có sự đồng thuận giữa các nhà nghiên cứu về các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến độ chính xác của dự toán chi phí. Ngoài ra, không có mô hình chính xác nào để dự toán chi phí chính xác trong các dự án xây dựng.
    Mục tiêu chính và tầm quan trọng của nghiên cứu này là nhằm đạt được một dự toán chi phí chính xác vì dự toán chi phí chính xác đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của dự án xây dựng.
     Một số nhà nghiên cứu đã làm rõ tầm quan trọng của dự toán chi phí chính xác. Thanh Hoa (2019) cho biết việc ước tính chi phí chính xác sẽ giúp người ra quyết định cấp vốn cho dự án. Agyekum (2018) cho rằng việc ước tính chi phí chính xác phụ thuộc vào thông tin chi phí đầy đủ. Ước tính chi phí cũng có thể được cải thiện nếu khách hàng xác định chính xác phạm vi dự án ngay từ đầu. Hatamleh và cộng sự. (2018) giải thích rằng việc lập dự toán là cần thiết cho sự thành công của dự án xây dựng và cần được xem xét ngay từ đầu dự án. Enshassi và cộng sự. (2013) làm rõ rằng sự thành công của dự án xây dựng phụ thuộc vào độ chính xác của dự toán. Theo Matel và cộng sự. (2019), ước tính chi phí chính xác cho phép người quản lý dự án kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. Avinash và cộng sự. (2018) cho rằng việc ước tính chi phí chính xác có ảnh hưởng quan trọng đến lợi nhuận của nhà thầu. Akintoye (2000) đề cập rằng tính chính xác của dự toán có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh thành công của nhà thầu với các nhà thầu khác. Ngoài ra, độ chính xác của ước tính chi phí phải dựa trên thông tin chi tiết của dự án.
Nghiên cứu này thảo luận về các yếu tố có ảnh hưởng nhất đến quá trình dự toán chi phí và cung cấp mô hình số học mạnh mẽ để tính toán ước tính chi phí chính xác của tổng dự án.

Phương pháp nghiên cứu
    Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm đạt một dự toán chi phí chính xác, vấn đề chính là sự ảnh hưởng của việc dự toán chi phí không chính xác tại các dự án xây dựng. Do đó, phần này trình bày phương pháp nghiên cứu được sử dụng để làm rõ và thực hiện nghiên cứu này.
Nhiều nghiên cứu trước đây đã được xem xét để thu thập các phương pháp dự toán chi phí và thu thập 29 yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của quá trình dự toán chi phí. Kỹ thuật bảng câu hỏi được lựa chọn để thu thập ý kiến về các vấn đề quan trọng nhất
các yếu tố dự toán chi phí quan trọng từ 29 yếu tố. Nội dung của mẫu câu hỏi được dựa trên việc xem xét tài liệu trước đó và bao gồm 29 yếu tố được các nhà nghiên cứu điều tra. Sau đó, bảng câu hỏi được gửi tới 280 người tham gia và tổng số người trả lời là khoảng 265 người. Người trả lời là các kỹ sư xây dựng bao gồm kỹ sư tư vấn và kỹ sư nhà thầu.
Kỹ thuật Pareto được sử dụng để phân tích tất cả dữ liệu được thu thập, cho phép xác định 20% yếu tố nào gây ra 80% vấn đề và cần tập trung nỗ lực vào đâu để đạt được sự cải thiện đáng kể nhất. Kỹ thuật này cho thấy các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất được giảm từ 29 xuống còn 9. Ba yếu tố đầu tiên là trạng thái của thị trường, mức độ kinh nghiệm của nhóm dự toán và điều kiện địa điểm.
Nghiên cứu cung cấp một mô hình số học mạnh mẽ được tạo ra để ước tính chi phí dự án xây dựng. Mô hình này được phát triển bằng cách hợp nhất chín yếu tố bên trong mô hình và chọn tất cả các kỹ thuật và quy trình để có được ước tính chi phí chính xác.
    Mười bốn dự án xây dựng đã hoàn thành, được chọn làm nghiên cứu điển hình để xác nhận tầm quan trọng của chín yếu tố và tính hiệu quả của mô hình. Những nghiên cứu điển hình này có sự chênh lệch về chi phí giữa chi phí dự toán và giá trị hợp đồng thực tế cuối cùng. Có một mối quan hệ đáng kể giữa chín yếu tố và lý do chênh lệch chi phí cho từng trường hợp nghiên cứu. Điều đó đã làm rõ tầm quan trọng của chín yếu tố và người ước tính chi phí phải xem xét chín yếu tố này trong khi tiến hành quá trình ước tính chi phí. Mặt khác, tỷ lệ chênh lệch chi phí nằm trong khoảng từ 1% đến 15% cho mỗi nghiên cứu điển hình, nhưng sau khi sử dụng mô hình số học, tỷ lệ chênh lệch chi phí của các nghiên cứu điển hình là từ 0,5% đến 0,8%. Điều đó đã làm rõ tính hiệu quả của mô hình. Vì vậy, người lập dự toán nên sử dụng mô hình của nghiên cứu để có được dự toán chính xác nhất cho công trình xây dựng.
    Kết quả nghiên cứu là 9 nhân tố được suy luận từ kỹ thuật Pareto và mô hình số học mạnh mẽ. Điều đó nhằm giúp đạt được dự toán chi phí chính xác.
    Phương pháp nghiên cứu đã được chọn theo trình tự trước đó để cho thấy cách đạt được mục tiêu nghiên cứu và giúp người đọc hiểu rõ hơn. Tất cả các điểm trước đó sẽ được thảo luận chi tiết trong các phần sau

Tổng quan nghiên cứu
    Nghiên cứu này là cần thiết để có được dự toán chi phí chính xác cho các dự án xây dựng. Các nghiên cứu trước đây và một số nghiên cứu đã được thực hiện để thảo luận về độ chính xác của dự toán và các yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của dự toán trong các dự án xây dựng. Azman và cộng sự. (2013) đã trình bày nghiên cứu nhằm nâng cao độ chính xác của ước tính chi phí ở Malaysia, chọn 83 dự án làm nghiên cứu điển hình và sau đó suy luận rằng điều kiện địa điểm và dữ liệu chi phí là những yếu tố thiết yếu để chuẩn bị ước tính chính xác. Mahamid (2015) xác định 41 yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của dự toán chi phí cho các dự án xây dựng ở Bờ Tây ở Palestine. Ông suy luận rằng trình độ kinh nghiệm của nhóm dự toán là yếu tố cần thiết trong việc cải thiện việc dự toán các dự án xây dựng. Odusami và Onukwube (2008) đã thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình dự toán chi phí và xác định các yếu tố có ảnh hưởng nhất. Những yếu tố này là mức độ kinh nghiệm của nhóm ước tính và điều kiện thị trường. Hatamleh và cộng sự. (2018) đề cập rằng sự thay đổi chi phí của thiết bị ảnh hưởng đến tính chính xác của dự toán trong các dự án xây dựng. Thanh Hoa (2019) cho biết rằng người lập dự toán phải xem xét các điều kiện tại địa điểm vì chúng làm tăng chi phí quá cao, điều này có thể bị bỏ qua khi tiến hành quá trình ước tính chi phí. Avinash và cộng sự. (2018) đã làm rõ rằng độ chính xác và độ tin cậy của thông tin chi phí đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng độ chính xác của ước tính chi phí.
Mặt khác, các phương pháp ước tính chi phí sẽ được thảo luận chi tiết để có được phương pháp tốt nhất. Đó là sử dụng nó trong mô hình số học. Danh sách các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình dự toán chi phí cũng sẽ được thảo luận chi tiết trong các phần sau.

Các phương pháp dự toán chi phí
    Có hai phương pháp dự toán chi phí: Khái toán và chi tiết. Khi mức độ xác định dự án tăng lên, phương pháp ước tính sẽ tiến triển từ phương pháp khái toán đến phương pháp chi tiết.
Ước tính chi phí ở giai đoạn đầu đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định của chủ đầu tư (Zhi et al. 2014). Khi dự án khả thi, chủ đầu tư tiến hành thuê công ty thiết kế để mô tả các yêu cầu riêng của dự án và chất lượng xây dựng. Nhóm thiết kế sẽ chuẩn bị ước tính gần đúng của dự án ở giai đoạn này (Akintoye2000). Kiểu ước lượng này được gọi là Khái toán. Sau khi chủ đầu tư mời thầu, nhà thầu lập dự toán chi tiết. Nhà thầu nên đưa ra ước tính thấp nhất và chính xác nhất vì mục tiêu của mình là giành được dự án. Nhà thầu nên sử dụng dự toán chi tiết phương pháp vì đây là phương pháp chính xác nhất để có được ước tính chi phí chính xác. Việc ước tính chi tiết nhằm mục đích xác định chi phí thực tế để thực hiện dự án (Phuwadol2010). Lập dự toán chi tiết gồm 7 bước sau:
- Tách dự án thành các hạng mục công việc riêng lẻ. 
- Xác định nhân lực, thiết bị và vật liệu cần thiết để thực hiện tất cả các hạng mục công việc.
- Xác định tiến độ thực hiện
- Xác định chi phí nhân công, thiết bị và vật liệu. Tính tổng chi phí cho từng hạng mục công việc bằng cách cộng tất cả chi phí hạng mục công việc.
- Việc xác định thuế, chi phí chung và lợi nhuận sẽ hoàn thành ước tính.
- Người ước tính cũng cần phải xem xét để xác định xem giá lắp ráp có hợp lý với khối lượng công việc phải hoàn thành hay không (Phuwadol2010).
Người ước tính cần dựa vào phương pháp dự toán chi phí chi tiết để có được ước tính chi phí chính xác và phương pháp này cũng được sử dụng trong mô hình nghiên cứu.

Danh sách các yếu tố
    Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về các yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của dự toán công trình xây dựng. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các quy trình khác nhau để xác định các yếu tố có ảnh hưởng nhất đến độ chính xác của ước tính chi phí. Bảng 1 cho thấy một số yếu tố đã được đề cập trong các tài liệu trước đây. 
Bảng 1 bao gồm một số yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của ước tính chi phí, tên nhà nghiên cứu và năm nghiên cứu được công bố.
Trên cơ sở đó, 29 yếu tố được thu thập trong bảng số 3 và được chia thành ba nhóm. Các nhóm là đặc điểm của dự án, các vấn đề tài chính và quá trình ước tính. Điều đó sẽ được làm rõ ở phần câu hỏi.
Bảng 1: Một số yếu tố ảnh hưởng đến dự án xây dựng được liệt kê trong tổng quan tài liệu.

STT

Tác giả

Năm

Các nhân tố

1

Neufville và cộng sự,

1977

a. Mức độ cạnh tranh

2

Taylor

1977

a. Sự sẵn có của các tiêu chuẩn năng suất

b. Điều kiện công trường

3

Strandell

1978

a. Năng suất lao động và thiết bị

4

Smith and Jolly

1985

a. Năng suất lao động và thiết bị

b. Điều kiện thời tiết

5

Skitmore

1985

a. Kinh nghiệm của người dự toán

6

Koehn and Brown

1985

a. Điều kiện thời tiết

7

Azzaro và cộng sự

1987

a. Phương pháp dự toán

b. Cơ sở dữ liệu có sẵn

c. Điều kiện thị trường

d. Điều kiện công trường

8

Loanno

1988

a. Điều kiện công trường

9

Akintoye

2000

a. Yêu cầu nhóm dự án

b. Yêu cầu hợp đồng

c. Thời gian dự án

d. Yêu cầu thị trường

10

Elhag và cộng sự

2005

a. Vị trí dự án

11

Odusami và nukwube

2008

a. Kinh nghiệm của nhóm dự án về loại hình xây dựng

b. Giai đoạn đấu thầu

c. Điều kiện thị trường

12

Aftab và cộng sự

2010

a. Sự sẵn có của các kế hoạch quản lý và tài chính

13

Enshassi và cộng sự

2013

a. Vị trí của dự án

14

Alumbugu và cộng sự

2014

a. Kinh nghiệm của các nhóm dự án

b. Sự rõ ràng chi tiết

15

Arif và cộng sự

2015

a. Lạm phát

b. Điều kiện thị trường

c. Vị trí

16

Hatamleh và cộng sự

2018

a. Điều kiện thị trường

b. Thiết bị (Hiệu suất/ chi phí)

17

Avinas và cộng sự

2018

a. Lạm phát

18

Agyekum

2018

a. Điều kiện thị trường

b. Vị trí và tình trạng công trường


Bảng câu hỏi
    Bảng câu hỏi được lựa chọn từ tất cả các kỹ thuật thu thập dữ liệu để lấy ý kiến từ những người tham gia bao gồm các kỹ sư tư vấn và nhà thầu. 29 yếu tố được sử dụng làm cơ sở cho bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi này nhằm thu thập ý kiến về các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tính chính xác của quá trình dự toán chi phí.

Đối tượng khảo sát và mẫu
    Đối tượng mục tiêu là các kỹ sư xây dựng bao gồm các kỹ sư tư vấn và nhà thầu; họ đang làm việc trong ngành xây dựng của Ai Cập. Kỹ sư xây dựng bao gồm kỹ sư công trường, kỹ sư dự toán, kỹ sư hợp đồng, kỹ sư khảo sát số lượng, kỹ sư lập kế hoạch, kỹ sư kiểm soát chi phí, quản lý xây dựng và quản lý dự án. Ở Ai Cập, phạm vi công việc của kỹ sư xây dựng bao gồm dự toán chi phí và các lĩnh vực khác. Ngoài ra, hầu hết các kỹ sư dự toán và kỹ sư khảo sát khối lượng đều là kỹ sư xây dựng ở Ai Cập nên họ được chọn làm đối tượng của nghiên cứu này.
Dựa trên Barlett và cộng sự. (2001), số phiếu khảo sát được xác định bằng cách sử dụng Phương trình (1): 
(1)
Trong đó, t giá trị cho mức alpha đã chọn là 0,025 trong mỗi đuôi = 1,96; 
S là ước tính độ lệch chuẩn cho thang đo 5 cấp độ = 1,25 (Bằng 5/4); 
d là biên độ sai số có thể chấp nhận được đối với giá trị trung bình được ước tính = 0,15 (Bằng 5*0,03)
Theo Barlett và cộng sự. (2001), việc hiệu chỉnh phải được thực hiện bằng cách sử dụng Công thức số. (2): N = N0/ ( 1 + N0/Population) (2)
Bảng câu hỏi được gửi tới 280 người tham gia, tổng số người trả lời là khoảng 265 người, họ là các kỹ sư xây dựng bao gồm kỹ sư tư vấn và kỹ sư nhà thầu.
Những người trả lời có số năm kinh nghiệm khác nhau và hình thức tham gia khác nhau trong việc thực hiện dự án, điều này được làm rõ trong bảng 2.
    Bảng 2 bao gồm nghề nghiệp của người trả lời và cho thấy tỷ lệ kỹ sư nhà thầu nhiều hơn kỹ sư tư vấn. Đó là do kỹ sư nhà thầu có kiến thức sâu hơn kỹ sư tư vấn về nguyên nhân chênh lệch chi phí và các yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của dự toán công trình xây dựng. Ngoài ra, nó còn bao gồm sự đa dạng về số năm kinh nghiệm của người trả lời trong ngành xây dựng. Tỷ lệ kỹ sư tham gia lớn nhất có 20 năm kinh nghiệm. Điều đó làm tăng độ tin cậy của kết quả.

Nghiên cứu thí điểm
Một nghiên cứu thí điểm đã được tiến hành với 14 người quản lý dự án và 13 người trả lời nhằm giảm bớt những hiểu lầm từ bảng câu hỏi và cải thiện hình thức câu hỏi.

Các bước khảo sát
    Bảng câu hỏi là một trong những kỹ thuật phổ biến nhất để thu thập dữ liệu. Có các bước để tạo bảng câu hỏi và các bước này được làm rõ trong các đoạn sau:
    Chuẩn bị và định dạng bảng câu hỏi, bao gồm hai phần.
Phần đầu tiên bao gồm các câu hỏi chung về tên, e-mail, số năm kinh nghiệm và công việc đã đảm nhận của người trả lời. Phần thứ hai bao gồm 29 yếu tố, được chia thành ba lĩnh vực chính. Những lĩnh vực này là đặc điểm của dự án, các vấn đề tài chính và quá trình ước tính. Người trả lời có năm lựa chọn cho mỗi yếu tố. Đó là 'những ảnh hưởng rất lớn', 'những ảnh hưởng lớn', 'những ảnh hưởng nhỏ', 'những ảnh hưởng rất nhỏ' và 'không có ảnh hưởng'.
    Lựa chọn những người tham gia vào bảng câu hỏi. Do đó, gửi bảng câu hỏi cho họ và sau đó thu thập tất cả các câu hỏi sau khi điền vào để lấy ý kiến. Cuối cùng là đưa mọi ý kiến vào bảng số 3, chứa tất cả các lựa chọn của người trả lời.
    Mục tiêu chính của bảng câu hỏi là lấy ý kiến ở cột cuối cùng từ bảng số 3 rồi tiến hành kỹ thuật Pareto.
    Bảng số 3 bao gồm tất cả ý kiến của người trả lời đối với từng yếu tố và mỗi người trả lời có năm lựa chọn để lựa chọn giữa chúng trong mỗi yếu tố.

Độ tin cậy và tính hợp lệ
Độ tin cậy của công cụ có nghĩa là kết quả nghiên cứu ổn định và có thể được nhân rộng cho trường hợp khác; tính hợp lệ ngụ ý rằng thước đo đánh giá khái niệm dự định của nghiên cứu (Roberts et al.2006).
Cronbach's alpha Kiểm tra hệ số được sử dụng để đánh giá độ tin cậy. Biện pháp này được coi là đáng tin cậy nếu giá trị của Cronbach’s alpha bằng hoặc vượt quá 70% (Cronbach và Shavelson2004). Trong nghiên cứu này, giá trị của Cronbach’s alpha cho mỗi nhóm dao động từ 0,75 đến 0,90. Vì các giá trị này lớn hơn 0,7 nên công cụ của bảng câu hỏi ổn định và đáng tin cậy.
    Hai bài kiểm tra thống kê đã được tiến hành để đảm bảo tính hợp lệ của bảng câu hỏi. Bài kiểm tra Spearman đầu tiên được tiến hành để đảm bảo tính hợp lệ của tiêu chí. Do đó, hệ số Spearman và giá trị p được tính giữa từng mục trong một nhóm và toàn bộ nhóm. Kết quả thu được của các giá trị p đều nhỏ hơn 0,05. Do đó, các hệ số tương quan của đặc điểm có ý nghĩa thống kê, điều đó có nghĩa là các công cụ được sử dụng là hợp lệ để đo lường những gì dự định đo lường.
    Bài kiểm tra Spearman thứ hai được tiến hành để kiểm tra tính hợp lệ. Hệ số Spearman và giá trị p được tính cho từng nhóm trong số ba nhóm. Giá trị p nhỏ hơn 0,05. Do đó, các hệ số tương quan của tính trạng có ý nghĩa thống kê; điều này có nghĩa là các công cụ được sử dụng là hợp lệ.
Bảng 2: Thông tin của người trả lời

Thông tin người trả lời

Tính thường xuyên

Phần trăm

A) Loại nghề nghiệp của người trả lời

- Kỹ sư tư vấn

- Kỹ sư nhà thầu

 

60

205

 

22,6

77,4

B) Số năm kinh nghiệm của người trả lời trong ngành xây dựng

- Từ 2 đến 5 năm

- Từ 5 đến 10 năm

- Từ 10 đến 20 năm

- >20 năm

 

 

35

55

40

65

70

 

 

13

21

15

24,5

26,5


Bảng 3: Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của dự toán chi phí

STT

Yếu tố

Không ảnh hưởng

Ảnh hưởng rất nhỏ

Ảnh hưởng nhỏ

Ảnh hưởng lớn

Ảnh hưởng rất lớn

A

Đặc điểm dự án

 

 

 

 

 

1

Điều kiện thời tiết

14

88

74

52

37

2

Vấn đề về vận chuyển

15

0

29

15

206

3

Sự sẵn có của điện nước tại công trường

22

0

29

15

199

4

Điều kiện công trường

0

0

15

29

221

5

Phá hoại và an toàn công trình

44

81

118

7

15

6

Tiến độ dự án và thời hạn sử dụng

15

7

22

44

177

7

Loại hợp đồng

45

81

88

29

22

8

Mức độ chi tiết

44

37

140

29

15

9

Kinh nghiệm của nhân viên hiện trường

0

51

103

74

37

10

Lao động và máy móc thiết bị cần thiết

7

8

22

15

213

11

Sử dụng thiết bị máy móc cũ

7

37

74

37

110

12

Bảo trì thiết bị

30

7

0

37

191

13

Năng suất lao động và thiết bị (tác dụng của lý thuyết học tập)

37

74

147

7

0

14

Việc tiếp nhận vật liệu từ chủ đầu tư

15

14

15

52

169

15

Kiểm soát hao hụt lãng phí

29

59

96

52

29

A

Các vấn đề tài chính

 

 

 

 

 

16

Tình trạng thị trường

0

1

7

29

228

17

Biến động tỷ giá hối đoái trung bình Sự

52

51

133

29

0

18

Không chắc chắn về thuế

52

0

147

66

0

19

Yếu tố lạm phát

7

133

37

59

29

20

Có sẵn các kế hoạch quản lý và tài chính

29

0

22

15

199

21

Thanh toán định kỳ

0

15

15

29

206

22

Yêu cầu bảo hiểm

36

59

133

37

0

C

Quy trình dự toán

 

 

 

 

 

23

Phương pháp sử dụng để xác định dự phòng

30

140

59

29

7

24

Mức độ sẵn có của các tiêu chuẩn năng suất định mức

15

7

0

37

206

25

Mức độ sẵn có của các chỉ số chi phí trung bình

16

66

29

110

44

26

Kinh nghiệm của nhóm dự toán

1

0

7

29

228

27

Sự ghi chú về chi phí và (Hỏi & đáp)

66

140

59

0

0

28

Thời gian trung bình từ khi công bố dự án đến khi mở thầu

37

81

59

81

7

29

Số lượng đối thủ cạnh tranh

15

81

140

29

0


Bảng 4: Kỹ thuật Pereto

STT

Yếu tố

Mức độ ảnh hưởng

Lũy kế mức độ ảnh hưởng

Lũy kế tỷ trọng mức độ ảnh hưởng

1

Tình trạng thị trường

228

228

8%

2

Kinh nghiệm của nhóm dự toán

228

456

16%

3

Điều kiện công trường

221

677

24%

4

Lao động và máy móc thiết bị cần thiết

213

890

32%

5

Vấn đề về vận chuyển

206

1096

39%

6

Thanh toán định kỳ

206

1302

47%

7

Mức độ sẵn có của các tiêu chuẩn năng suất định mức

206

1508

54%

8

Sự sẵn có của điện nước tại công trường

199

1707

61%

9

Có sẵn các kế hoạch quản lý và tài chính

199

1906

68%

10

Bảo trì thiết bị

191

2097

75%

11

Tiến độ dự án và thời hạn sử dụng

177

2274

81%

12

Việc tiếp nhận vật liệu từ chủ đầu tư

169

2443

87%

13

Sử dụng thiết bị máy móc cũ

110

2553

91%

14

Mức độ sẵn có của các chỉ số chi phí trung bình

44

2597

93%

15

Điều kiện thời tiết

37

2634

94%

16

Kinh nghiệm của nhân viên hiện trường

37

2671

96%

17

Kiểm soát hao hụt lãng phí

29

2700

97%

18

Yếu tố lạm phát

29

2729

98%

19

Loại hợp đồng

22

2751

98%

20

Phá hoại và an toàn công trình

15

2766

99%

21

Mức độ chi tiết

15

2781

99%

22

Phương pháp sử dụng để xác định dự phòng

7

2788

100%

23

Thời gian trung bình từ khi công bố dự án đến khi mở thầu

7

2795

100%

24

Năng suất lao động và thiết bị (tác dụng của lý thuyết học tập)

0

2795

100%

25

Biến động tỷ giá hối đoái trung bình Sự

0

2795

100%

26

Không chắc chắn về thuế

0

2795

100%

27

Yêu cầu bảo hiểm

0

2795

100%

28

Sự ghi chú về chi phí và (Hỏi & đáp)

0

2795

100%

29

Số lượng đối thủ cạnh tranh

0

2795

100%

 

Tổng cộng

2795

 

 


Tính toán Pareto
Cột cuối cùng trong bảng số 3 được sắp xếp lại theo thứ tự giảm dần rồi đưa vào Bảng 4, sau đó tính tần số tích lũy cho từng yếu tố và nhận phần trăm tần số tích lũy bằng cách chia từng giá trị tần số tích lũy cho tổng
Bảng 4 hiển thị phép tính tích lũy cho từng yếu tố và tỷ lệ phần trăm tích lũy bằng cách chia từng số tích lũy cho tổng (2.797) cho từng yếu tố

Biểu đồ Pareto
Giá trị của Nguyên tắc Pareto là nó nhắc nhở chúng ta tập trung vào 20% vấn đề quan trọng. Hãy xác định và tập trung vào những điều đó trước tiên, nhưng đừng hoàn toàn bỏ qua 80% còn lại.

Kết quả từ kỹ thuật Pareto
Là kết quả của kỹ thuật Pareto trong Hình 1, tác giả suy ra vấn đề: 9 yếu tố đầu tiên trong Hình 1. Việc không tính đến chín yếu tố trong quá trình ước tính chi phí sẽ dẫn đến kết quả của quá trình này không chính xác và gây ra sự chênh lệch giữa chi phí ước tính và chi phí cuối cùng của dự án. Sau đó, tác động của các yếu tố này sẽ được xác minh thông qua việc xem xét các nghiên cứu điển hình.
Hình 1 hiển thị các yếu tố quan trọng nhất, đó là chín yếu tố đầu tiên trong biểu đồ. Các yếu tố có ảnh hưởng quan trọng nhất là: tình trạng của thị trường, kinh nghiệm của nhóm dự toán, điều kiện công trường, lao động và thiết bị cần thiết, vấn đề về vận chuyển, thanh toán định kỳ, mức độ sẵn có của tiêu chuẩn năng suất định mức, sự sẵn có của điện và nước tại công trường, sự sẵn có của các kế hoạch quản lý và tài chính. 

kỹ thuật Pareto

Hình 1: Biểu đồ Pareto cho các yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của ước tính chi phí.

Mô hình phân tích
    Một mô hình phân tích được cung cấp trong nghiên cứu này. Mục tiêu chính của mô hình này là dự toán chi phí chính xác và giảm sự khác biệt giữa chi phí dự toán và chi phí cuối cùng trong các dự án xây dựng. Mô hình này bao gồm đầu vào và đầu ra. Tất cả các đầu vào bao gồm ba phần sẽ được làm rõ trong phần đầu vào. Mô hình này giới thiệu nhiều báo cáo, là kết quả đầu ra của mô hình. Báo cáo là các trang trình bày thông tin ở định dạng có tổ chức cho người dùng. Nội dung các báo cáo này sẽ được làm rõ ở phần kết quả đầu ra. Có một số hạn chế trong mô hình này, chẳng hạn như loại dự án là dự án xây dựng và số lượng đo được của tất cả các hạng mục trong dự án phải cụ thể và chính xác.
    Mặt khác, mô hình này được phát triển bằng cách hợp nhất chín yếu tố bên trong nó và đồng thời, việc lựa chọn tất cả các kỹ thuật và quy trình sẽ đưa đến ước tính chi phí chính xác nhất. Điều đó được làm rõ ở những điểm sau:
- Ba xác suất ước tính chi phí cho mỗi hoạt động (bi quan, nhiều khả năng và lạc quan) được tính toán trong báo cáo 'Mô phỏng Monte Carlo cho chi phí ước tính'. Đó là để hợp nhất yếu tố trạng thái thị trường vào mô hình. Các kết quả đầu ra điển hình bao gồm một biểu đồ hiển thị số lần lặp trong đó một kết quả cụ thể là kết quả của mô phỏng hoặc phân bố xác suất tích lũy (đường cong chữ S) cho thấy xác suất đạt được bất kỳ sản phẩm cụ thể nào hoặc ít hơn.
- Trong bảng tính tiền lương, chi phí vận chuyển được tính như một phần của chi phí gián tiếp.
- Trong bảng tính chi tiết chi phí huy động, tất cả các yêu cầu về mặt bằng đều được tính toán.
- Mô hình bao gồm các tiêu chuẩn năng suất, là đầu vào trong mô hình này.
- Mô hình này chứa ước tính chi phí phân bổ hàng tháng để biết giá trị tài chính nào cần được cung cấp mỗi tháng để hoàn thành dự án. Mô hình này cũng bao gồm dòng tiền ước tính và dòng tiền ròng cho dự án để cung cấp các kế hoạch tài chính và quản lý hiệu quả hơn.
    Dựa trên phần trước, việc hợp nhất chín yếu tố vào mô hình số học và sử dụng kỹ thuật mô phỏng Mont Carlo giúp giảm chênh lệch chi phí giữa chi phí ước tính và chi phí cuối cùng của dự án. Hai phần tiếp theo làm rõ đầu vào và đầu ra của mô hình này.

Bảng 5: Bảng tổng hợp thông tin công trình thử nghiệm

STT

Tên dự án

Giá trị dự toán (EGP)

Giá trị hợp đồng (EGP)

Chênh lệch giá trị (EGP)

CV%

Loại hợp đồng

Cách tiếp cận

 

1

Chi nhánh Ngân hàng Nhà ở và Phát triển Burj Al Arab

63.000.000

64.247.400

1.247.400

2%

Giá cố định

Từ dưới lên

2

Biệt thự Ghazal

23,277,997

23,776,146

498.149

2%

Giá cố định

Tham số

3

Trụ sở mới của Beltone Financial Smart Village

88.999.332

89.889.326

889.994

1%

Giá cố định

Từ dưới lên

4

Al Bustan Mall

224.759.440

237,235,384

12.475.944

6%

Đơn giá

Tương tự

5

Văn phòng Core & Shell - Smart Village

38.034.000

41.076.720

3.042.720

số 8%

Đơn giá

Tương tự

6

Hội đồng nhân dân ở Luxor

4.500.000

4.734.000

234.000

5%

Giá cố định

Từ dưới lên

7

Tòa nhà Al-Rehab

57.788.945

60,747,739

2.958.794

5%

Giá cố định

Tương tự

8

Trụ sở Ngân hàng Bloom

121.530.978

136.053.930

14.522.952

12%

Đơn giá

Tham số

9

Trường tiểu học hạn ngạch Madkour ở Dakahlyah

1.824.409

2.098.070

273.661

15%

Giá cố định

Tham số

10

Trường trung học công nghiệp Odeer Al Hadydy ở Dakahlyah

5.409.552

6.172.840

763.288

14%

Đơn giá

Tham số

11

Rayah tòa nhà thông minh

49.000.000

53.998.000

4.998.000

10%

Đơn giá

Tương tự

12

Trụ sở mới của EFG Hermes - Smart Village

190.687.009

193.547.314

2.860.305

1%

Giá cố định

Từ dưới lên

13

Ngân hàng Piraeus Ai Cập, Smart Village

190.212.739

198.019.228

7,806,489

4%

Giá cố định

Từ dưới lên

14

Trường Ekhnatoon-New Cairo

65.700.000

70.824.600

5.124.600

số 8%

Giá cố định

Tương tự


Đầu vào
Đầu vào bao gồm ba phần. Phần đầu tiên là số lượng đo được của các hạng mục công việc được xác định bằng bản vẽ và thông số kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Tất cả số lượng cần thiết được đưa vào các ô xác định trong mô hình. Phần thứ hai là đơn giá nguyên liệu, vật tư, thiết bị cần thiết. Tất cả đơn giá được đặt trong các ô được xác định trong mô hình. Phần thứ ba là tiền lương, tiền công hàng tháng của toàn thể công nhân, kỹ sư. Tất cả những thứ này được đưa vào các ô được xác định trong mô hình. Sau khi nhập tất cả các đầu vào, mọi tính toán sẽ được tiến hành tự động.

Đầu ra
Đầu ra của mô hình bao gồm nhiều báo cáo, đó là:
- "Biểu đồ thanh & phân bổ cho báo cáo chi phí dự toán". Sử dụng báo cáo này, người dùng có thể nhận được chi phí ước tính hàng tháng cho tất cả các hoạt động trong tháng này.
- "Dự toán chi phí & khối lượng % cho tất cả báo cáo mặt hàng". Sử dụng báo cáo này, người dùng có thể biết thêm chi tiết trong phần chi phí trực tiếp, phần chi phí gián tiếp và phần tăng giá. Ngoài ra, người dùng có thể nhận được tỷ lệ phần trăm cho từng hạng mục trong dự án.
- "Kế hoạch tổng hợp nhu cầu cho báo cáo nguyên vật liệu". Sử dụng báo cáo này, người dùng có thể biết số lượng hàng tháng và chi phí ước tính hàng tháng cho từng loại vật liệu của dự án.
- "Báo cáo dự toán chi tiết các công tác huy động, đào, lấp"; "báo cáo dự toán chi tiết trực tiếp công tác bê tông"; "dự toán chi tiết chi phí trực tiếp cho công tác hoàn thiện & báo cáo công tác MEP"; và "báo cáo ước tính chi phí gián tiếp chi tiết". Các báo cáo này đưa ra tất cả các chi phí ước tính chi tiết và số giờ làm việc dự kiến cho từng hạng mục và tất cả các dự án. Những báo cáo này giúp kiểm soát trong suốt vòng đời dự án và giảm chênh lệch chi phí.
- "Dòng tiền ước tính và báo cáo dòng tiền ròng". Từ báo cáo này, người dùng có thể biết dòng tiền ước tính hàng tháng và tích lũy. Điều đó sẽ giúp người dùng xác định kế hoạch tài chính cho dự án.
- "Báo cáo chi phí sở hữu thiết bị". Kết quả đầu ra của báo cáo này là giá trị còn lại sau khi hết thời hạn sử dụng của thiết bị, giá trị sổ sách hàng năm và tổng chi phí khấu hao. "Báo cáo điểm hòa vốn". Báo cáo này để so sánh giữa thiết bị sở hữu và cho thuê. (3) Kết quả từ kỹ thuật Pareto.
    Độ chính xác và hiệu quả của mô hình sẽ được xác nhận bằng cách tính toán lại ước tính chi phí cho từng nghiên cứu điển hình và điều đó sẽ được thảo luận trong phần sau.

Nghiên cứu điển hình
Phần này nhằm mục đích xác nhận tầm quan trọng của chín yếu tố và tính hiệu quả của mô hình. Nghiên cứu này cần các dự án xây dựng đã hoàn thành làm nghiên cứu điển hình có sự khác biệt về chi phí giữa chi phí ước tính và giá trị hợp đồng thực tế. Vì vậy, việc tìm kiếm nhiều hơn đã dẫn đến việc lựa chọn các nghiên cứu trường hợp tương thích. Mười bốn dự án đã được chọn để phù hợp với nghiên cứu này. Đặc điểm của các dự án này khác nhau về thời hạn, loại hợp đồng, kỹ thuật ước tính chi phí ban đầu và chi phí thực tế. Bằng cách liên lạc với các nhà quản lý dự án và các công ty xây dựng thực hiện dự án, các bài học kinh nghiệm từ các dự án này đã được thu thập để tìm ra lý do chênh lệch chi phí cho từng nghiên cứu điển hình. Các dự án này đã hoàn thành mà không có bất kỳ thay đổi nào về phạm vi hoặc bất kỳ thứ tự thay đổi nào liên quan đến chi phí dự án. Những trường hợp này được thể hiện trong Bảng 5.
Bảng 5 chứa mười bốn trường hợp nghiên cứu, giá trị hợp đồng ước tính, giá trị hợp đồng thực tế, giá trị chênh lệch chi phí, tỷ lệ phần trăm chênh lệch chi phí, loại hợp đồng dự án và ước tính chi phí ban đầu cách tiếp cận cho từng trường hợp nghiên cứu. Thông tin của bảng này được thu thập từ quá trình trao đổi với các nhà quản lý dự án và các bài học kinh nghiệm được ghi lại cho mỗi dự án.
Bảng 6: Lý do chênh lệch chi phí sau khi xem xét các nghiên cứu điển hình.

STT

Tên dự án

Lý do chênh lệch chi phí

 

1

Chi nhánh Ngân hàng Nhà ở và Phát triển Burj Al Arab

a. Chi phí bảo trì thiết bị không được ước tính chính xác
b. Chi phí vận chuyển lao động không được ước tính bằng giá trị chính xác

2

Biệt thự Ghazal

a. Chi phí điện và nước tại chỗ không được tính đến

3

Trụ sở mới của Beltone Financial Smart Village

a. Các điều kiện của địa điểm xấu không được xem xét, chẳng hạn như (đường đến địa điểm xấu và không có dịch vụ xung quanh địa điểm).

4

Al Bustan Mall

a. Điều kiện địa điểm không ổn định trong suốt vòng đời dự án không được xem xét trong quá trình ước tính.

5

Văn phòng Core & Shell - Smart Village

a. Sử dụng sai tỷ lệ sản xuất trong quá trình ước tính.

6

Hội đồng nhân dân ở Luxor

a. Thêm sai sót từ nhóm dự toán trong quá trình tính toán

7

Tòa nhà Al-Rehab

a. Sự khác biệt giữa khoản thanh toán định kỳ ước tính và khoản thanh toán định kỳ thực tế.

8

Trụ sở Ngân hàng Bloom

a. Quản lýcông trường tồi.

9

Trường tiểu học hạn ngạch Madkour ở Dakahlyah

a. So sánh không tốt giữa thiết bị thuê và thiết bị sở hữu.

10

Trường trung học công nghiệp Odeer Al Hadydy ở Dakahlyah

a. Sai lầm trong tính toán số lao động

11

Rayah tòa nhà thông minh

a. Chi phí vận chuyển lao động không được ước tính bằng giá trị chính xác

12

Trụ sở mới của EFG Hermes - Smart Village

a. Tăng số lượng thiết bị từ số lượng thiết bị trong tính toán dự kiến.

13

Ngân hàng Piraeus Ai Cập, Smart Village

a. Điều kiện địa điểm không ổn định trong suốt vòng đời dự án không được xem xét trong quá trình ước tính.

14

Trường Ekhnatoon-New Cairo

a. Chi phí bảo trì thiết bị không được ước tính chính xác.
b. Sử dụng sai tỷ lệ sản xuất trong quá trình ước tính.


Bảng 7. Tỷ lệ chênh lệch chi phí khi không sử dụng mô hình và sử dụng mô hình.

STT

Tên dự án

Giá trị dự toán (EGP)

Hợp đồng dự kiến giá trị khi sử dụng mô hình (EGP)

Giá trị hợp đồng (EGP)

CV% không sử dụng mô hình

CV% không sử dụng mô hình

 

1

Chi nhánh Ngân hàng Nhà ở và Phát triển Burj Al Arab

63.000.000

63.917.320

64.247.400

2%

0,5%

2

Biệt thự Ghazal

23,277,997

23610046

23,776,146

2%

0,7%

3

Trụ sở mới của Beltone Financial Smart Village

88.999.332

89.410.116

89.889.326

1%

0,5%

4

Al Bustan Mall

224.759.440

236.035.124

237,235,384

6%

0,5%

5

Văn phòng Core & Shell - Smart Village

38.034.000

40.816.020

41.076.720

8%

0,6%

6

Hội đồng nhân dân ở Luxor

4.500.000

4.703.000

4.734.000

5%

0,7%

7

Tòa nhà Al-Rehab

57.788.945

60.317.111

60,747,739

5%

0,7%

8

Trụ sở Ngân hàng Bloom

121.530.978

135.153.580

136.053.930

12%

0,7%

9

Trường tiểu học hạn ngạch Madkour ở Dakahlyah

1.824.409

2.081.285

2.098.070

15%

0,8%

10

Trường trung học công nghiệp Odeer Al Hadydy ở Dakahlyah

5.409.552

6.127.161

6.172.840

14%

0,7%

11

Rayah tòa nhà thông minh

49.000.000

53.706.411

53.998.000

10%

0,5%

12

Trụ sở mới của EFG Hermes - Smart Village

190.687.009

192.018.290

193.547.314

1%

0,8%

13

Ngân hàng Piraeus Ai Cập, Smart Village

190.212.739

196.831.113

198.019.228

4%

0,6%

14

Trường Ekhnatoon-New Cairo

65.700.000

70.328.828

70.824.600

8%

0,7%


    Chênh lệch chi phí là chênh lệch giữa giá trị hợp đồng dự án thực tế và chi phí dự án dự toán. Ngoài ra, tỷ lệ phần trăm chênh lệch chi phí (% CV) được coi là một chỉ số về độ chính xác của dự toán chi phí. Các lý do chênh lệch chi phí thể hiện ở Bảng 6 cho từng trường hợp nghiên cứu. Tất cả các lý do chênh lệch chi phí đều được thu thập để làm rõ mọi lý do ước tính chi phí không chính xác.
    Bảng 6 chứa các lý do chênh lệch chi phí cho từng nghiên cứu trường hợp. Thông tin của bảng này được thu thập từ quá trình trao đổi với người quản lý dự án, từ sổ đăng ký bài học kinh nghiệm và nhật ký phát hành cho mọi dự án.
    Có sự tương đồng đáng kể giữa các lý do chênh lệch chi phí này, được đề cập trong Bảng 6, và chín yếu tố được đề cập trước đó được suy ra từ biểu đồ Pareto. Điều đó đã làm rõ tầm quan trọng của chín yếu tố. Trên cơ sở đó, người lập dự toán phải xem xét 9 yếu tố khi tiến hành tính toán dự toán.
    Mặt khác, điều quan trọng là phải xác nhận tính chính xác và hiệu quả của mô hình số học. Nếu không sử dụng mô hình, tỷ lệ chênh lệch chi phí của các nghiên cứu điển hình là từ 1% đến 15%. Giá trị hợp đồng ước tính cho mỗi nghiên cứu điển hình được tính toán lại bằng cách sử dụng mô hình. Bảng số lượng cho mỗi nghiên cứu điển hình là đầu vào trong mô hình toán học và giá trị hợp đồng ước tính mới của mỗi nghiên cứu điển hình là đầu ra. Do đó, mọi trường hợp tỷ lệ chênh lệch chi phí của nghiên cứu là từ 0,5% đến 0,8% sau khi sử dụng mô hình. Tất cả những giá trị này đều nằm trong Bảng 7.
Bảng 7 bao gồm mười bốn nghiên cứu điển hình, giá trị hợp đồng dự toán khi không sử dụng mô hình, giá trị hợp đồng dự toán khi sử dụng mô hình, tỷ lệ phần trăm chênh lệch chi phí khi không sử dụng mô hình và tỷ lệ phần trăm chênh lệch chi phí khi sử dụng mô hình.

Kết quả nghiên cứu
    Có sự tương đồng đáng kể giữa các lý do chênh lệch chi phí, được đề cập trong Bảng 6 cho từng trường hợp nghiên cứu và chín yếu tố được suy ra từ biểu đồ Pareto. Điều đó đã làm rõ tầm quan trọng của chín yếu tố. Người ước tính chi phí phải xem xét chín yếu tố trong khi tiến hành tính toán dự toán chi phí. Nếu chín yếu tố được xem xét, lý do chênh lệch chi phí sẽ giảm.
    Mặt khác, sau khi sử dụng mô hình trong tất cả các nghiên cứu điển hình, tỷ lệ phần trăm chênh lệch chi phí đã giảm, như thể hiện trong Bảng 7. Điều đó chứng tỏ tính chính xác và hiệu quả của mô hình. Do đó, người ước tính nên sử dụng mô hình của nghiên cứu.

Tổng kết và kết luận
    Việc ước tính chi phí của các dự án xây dựng là rất phức tạp và thách thức đối với các công ty xây dựng. Tổng kết và kết luận của nghiên cứu này được trình bày trong các đoạn sau:
    29 nhân tố được thu thập từ các nghiên cứu trước đây. Kỹ thuật sử dụng bảng câu hỏi được lựa chọn để thu thập ý kiến từ những người tham gia bao gồm các kỹ sư tư vấn và nhà thầu. Bảng câu hỏi được phát cho một mẫu gồm 280 người tham gia. Mục tiêu của bảng câu hỏi này là lấy ý kiến của người tham gia về 29 yếu tố.
    Sử dụng kỹ thuật Pareto, các phát hiện chỉ ra rằng chín yếu tố cần được xem xét trong quá trình ước tính chi phí. Ba yếu tố đầu tiên trong số chín yếu tố là trạng thái của thị trường, mức độ kinh nghiệm của nhóm ước tính và điều kiện địa điểm.
    Một mô hình số học mạnh mẽ được trình bày trong nghiên cứu này để có được ước tính chi phí chính xác. Mười bốn dự án đã được chọn làm nghiên cứu điển hình để xác nhận tầm quan trọng của chín yếu tố và tính hiệu quả của mô hình. Các lý do chênh lệch chi phí giữa chi phí ước tính và chi phí cuối cùng được xác định bằng cách xem xét tất cả các bài học kinh nghiệm cho mỗi nghiên cứu điển hình. Có sự hội tụ đáng kể giữa chín yếu tố đầu tiên trong biểu đồ Pareto và lý do chênh lệch chi phí trong tất cả các nghiên cứu điển hình. Nếu chín yếu tố được xem xét, lý do chênh lệch chi phí sẽ giảm. Tỷ lệ chênh lệch chi phí của tất cả các nghiên cứu điển hình là 1% và 15%, nhưng sau khi sử dụng mô hình, các tỷ lệ phần trăm này thay đổi từ 0,5% đến 0,8% cho mỗi nghiên cứu điển hình. Do đó, người ước tính chi phí nên sử dụng mô hình này để tăng độ chính xác của ước tính chi phí.
    Ý nghĩa là nghiên cứu không chỉ giới hạn ở các dự án xây dựng mà có thể được khái quát hóa cho các loại dự án khác, kết quả của nghiên cứu này cung cấp thông tin hữu ích cho các nghiên cứu trong tương lai liên quan đến ngành xây dựng.
    Cuối cùng, kết quả nghiên cứu là chín nhân tố và mô hình số học mạnh mẽ. Đó là để có được ước tính chi phí chính xác. Chín yếu tố là: tình trạng của thị trường, kinh nghiệm của nhóm dự toán, điều kiện công trường, lao động và thiết bị cần thiết, vấn đề về vận chuyển, thanh toán định kỳ, mức độ sẵn có của tiêu chuẩn năng suất định mức, sự sẵn có của điện và nước tại công trường, sự sẵn có của các kế hoạch quản lý và tài chính. Mặt khác, mô hình số học đã được kiểm chứng tính hiệu quả bằng cách tính toán lại ước tính chi phí cho từng trường hợp nghiên cứu. Tỷ lệ chênh lệch chi phí sau khi sử dụng mô hình là từ 0,5% đến 0,8%.
    Do đó, người lập dự toán phải xem xét chín yếu tố và sử dụng mô hình số học khi tiến hành quá trình lập dự toán các dự án xây dựng. Bằng việc triển khai các kết quả nghiên cứu, tất cả những khoảng trống nêu trên trong quá trình ước tính chi phí sẽ được giải quyết.

Trích dẫn: 
Aftab H, Ismail A, Mohd A, Ade A. 2010. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng dự án xây dựng lớn ở Mara: Góc nhìn của nhà tư vấn quản lý dự án. International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology, 1(2):42–54.

Agyekum G. 2018. Mức độ chính xác và các yếu tố ảnh hưởng đến sự không chắc chắn về ước tính chi phí của SME. International Journal of Construction Management, 19(5):2–12.

Akintoye A. 2000. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc ước tính chi phí dự án luyện tập. Journal of Construction Management and Economics, 18(1):77–89.

Alumbugu P, Ola-Awo W, Saidu I, Abdullahi M, Abdulazeez A. 2014. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của dự toán trước đấu thầu tại bang Kaduna, Nigeria. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 8(5):19–27.

Arif F, Lodi S, Azhar N. 2015. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của ước tính chi phí dự án xây dựng ở Pakistan: nhận thức và thực tế. International Journal of Construction Management, 15(1):59–61.

Avinash RY, Swamy RM. 2018. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và lạm phát của một doanh nghiệp. International Research Journal of Engineering and Technology, 5(2):1713.

Azman M, Abdul-Samad Z, Ismail S. 2013. Tính chính xác của chi phí sơ bộ ước tính của bộ phận công trình công cộng (PWD) của Bán đảo Malaysia. International Journal of Project Management, 31(7):994–1005.

Azzaro D, Hubbard J, Robertson D. 1987. Quy trình lập dự toán của nhà thầu – một cái nhìn tổng quan. London (Anh): Viện Đo đạc Công chứng Hoàng gia; p. 2–12.

Barlett J, Kotrlik J, Higgins C. 2001. Nghiên cứu tổ chức: xác định cỡ mẫu thích hợp trong nghiên cứu khảo sát. Journal of Information Technology Learning and Performance, 19(1):43–50.

Cronbach L, Shavelson R. 2004. Suy nghĩ hiện tại của tôi về hệ số alpha và các thủ tục kế tiếp. Journal of Educational and Psychological Measurement, 64(3):391–418.

Elhag TMS, Boussabaine A, Ballal TMA. 2005. Các yếu tố quyết định chi phí đấu thầu xây dựng: quan điểm của người khảo sát số lượng. International Journal of Project Management, 23(7):538–545.

Enshassi A, Mohamed S, Abdel-Hadi M. 2013. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của ước tính chi phí trước khi đấu thầu ở dải Gaza. Journal of Construction in Developing Countries, 24(1):2–17.

Hatamleh MT, Hiyassat M, Sweis GJ, Sweis RJ. 2018. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của dự toán: trường hợp Jordan. Engineering, Construction and Architectural Management, 25(1):113–653.

Koehn E, Brown G. 1985. Ảnh hưởng của khí hậu đến xây dựng. Journal of Construction Engineering and Management, 111(2):129–137.

Loannou P. 1988. Thăm dò địa chất và giảm thiểu rủi ro trong thi công ngầm. Journal of Construction Engineering and Management, 114(4):532–547.

Mahamid I. 2015. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của ước tính chi phí: bằng chứng từ các dự án xây dựng của người Palestine. International Journal of Management Science and Engineering Management, 10(2):117–125.

Matel E, Vahdatikhaki F, Hosseinyalamdary S, Evers T, Voordijk H. 2019. Một cách tiếp cận mạng lưới thần kinh nhân tạo để ước tính chi phí của các dịch vụ kỹ thuật. International Journal of Construction Management, 37(5):1–14.

Neufville R, Hani E, Lesage Y. 1977. Mô hình đấu thầu ảnh hưởng đến rủi ro của người dự thầu. Journal of Construction Division, 103(1):57–65.

Odusami K, Onukwube H. 2008. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chính xác của dự toán trước đấu thầu ở Nigeria. Journal of Cost Engineering, 50(9):32–35.

Phuwadol S. 2010. Cách tiếp cận trực quan để ước tính chi phí xây dựng [luận văn Thạc sĩ]. Đại học Marquette; p. 2–55.

Qinghua J. 2019. Ước tính chi phí xây dựng dự án xây dựng theo phương pháp ngược lại mạng lưới thần kinh lan truyền. Journal of Engineering, Design and Technology, 18(3):601–604.

Roberts P, Priest H, Traynor M. 2006. Độ tin cậy và giá trị trong nghiên cứu. Nursing Standard, 20(36):41–45.

Skitmore R. 1985. Ảnh hưởng của chuyên môn nghề nghiệp trong xây dựng dự báo giá. Salford, Vương quốc Anh: Đại học Salford, Nhà xuất bản Thư viện Biên mục Anh; p. 12.


Smith G, Jolly P. 1985. Dự toán cho công trình xây dựng và công trình dân dụng. Anh: Butterworth's; p. 10.

Strandell M. 1978. Năng suất trong ngành xây dựng. AACE Bulletin, 20(2):18.

Taylor T. 1977. Bạn chắc chắn về sự không chắc chắn trong ước tính của mình như thế nào? AACE Bulletin, 12(2):30–31.

Zhi R, Han S, Hyun C, Kim J. 2014. Cải thiện độ chính xác của chi phí giai đoạn đầu ước tính bằng cách sửa đổi các biến phân loại trong mô hình lý luận dựa trên trường hợp. Journal of Construction Engineering and Management, 140(7):04014025.

Mohamed Sayed và cộng sự
International Journal of Construction Management
[/tintuc]

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và câu hỏi của bạn về bài viết này!

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI