NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

 [tintuc]

Năng lực của Kỹ sư dự toán (Kỹ sư QS) trong ngành xây dựng: Đánh giá tài liệu từ các tổ chức định giá xây dựng khác nhau/ Competencies of Quantity Surveyors in Construction Industry: Document Reviews from Different Quantity Surveyor Professional Bodies

Năng lực của Kỹ sư dự toán (Kỹ sư QS)

Tác giả: Siti Nur Aishah Mohd Noor, Siti Uzairiah Mohd Tobi and Kamilah Radin Salim
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020
Tóm tắt: 
Năng lực là quá trình trang bị những nhu cầu và kỹ năng chuyên môn, cho phép một ngành nghề chịu trách nhiệm cho một khối lượng kiến thức nhất định. Quá trình này bắt đầu bằng việc xác định các năng lực cơ bản mà chuyên gia cần hiểu, sau đó áp dụng các năng lực này vào các lĩnh vực phù hợp. Các Kỹ sư Dự toán trong ngành xây dựng cũng cần có các năng lực cụ thể khi thực hiện nhiệm vụ của mình như tư vấn chi phí và hợp đồng trong các dự án xây dựng. Mục tiêu của bài viết này là đánh giá các hướng dẫn và chính sách liên quan đến năng lực của Kỹ sư Dự toán từ các tổ chức chuyên môn khác nhau quản lý nghề Kỹ sư Dự toán trong nước và quốc tế. Tài liệu này đóng vai trò như một quá trình đánh giá, giúp tạo ra kiến thức thực tế và phát triển sự hiểu biết. Dữ liệu thu được từ việc phân tích tài liệu này sẽ giúp nhà nghiên cứu xây dựng một mô hình khái niệm để sử dụng trong phương pháp nghiên cứu kết hợp sau này. Kết luận tóm tắt rằng từ sáu tổ chức chuyên môn quản lý nghề Kỹ sư Dự toán, mỗi tổ chức đều nhấn mạnh việc chia năng lực thành ba loại: kỹ năng bắt buộc, năng lực cốt lõi và năng lực tùy chọn.
1. Giới thiệu: 
1.1. Khái niệm năng lực và chuyên môn
Qua nhiều năm, khái niệm về năng lực đã được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Năng lực đôi khi được định nghĩa từ những góc nhìn khác nhau. Theo [1-3], năng lực được gọi là 'năng lực cốt lõi', liên quan đến một tập hợp toàn diện các công nghệ cốt lõi và kỹ năng cốt lõi quan trọng đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho một tổ chức. Năng lực mà các tác giả này đề cập chủ yếu tập trung vào khía cạnh tổ chức hơn là cá nhân.
Ngược lại, [4-6] lại quan tâm đến khía cạnh 'cá nhân' của năng lực. Sau đó, [7] đã thêm hai góc nhìn mới vào định nghĩa này, đó là các thuộc tính con người và định hướng giá trị. [8] cố gắng định nghĩa năng lực chuyên môn từ góc độ cá nhân, theo đó họ tin rằng năng lực là khả năng thực hiện tốt trong một tình huống chuyên môn, bao gồm việc hoàn thành một nhiệm vụ nhất định hoặc kỹ năng giải quyết vấn đề, theo cách mà người khác có thể quan sát và đánh giá.
[9] giải thích rằng năng lực là một cá nhân có khả năng sử dụng chuyên môn cần thiết phù hợp với hành vi hiệu quả. [10] cho rằng năng lực bao gồm các kỹ năng, kiến thức và thuộc tính dẫn đến hiệu suất cao trong việc thực hiện nghề nghiệp. Do đó, có thể kết luận rằng năng lực có thể được đánh giá dựa trên cá nhân, bao gồm các thuộc tính cá nhân, khả năng, kiến thức áp dụng và kỹ năng, giúp một cá nhân thực hiện công việc của họ thành công trong lĩnh vực được chỉ định.
[11] giải thích rằng ý nghĩa ban đầu của từ "chuyên môn" bắt nguồn từ tiếng Anh Trung cổ, "profess", một tính từ có nghĩa là đã tuyên thệ. Ý tưởng đằng sau đó là những người chuyên nghiệp là những người 'tuyên thệ' kỹ năng của mình với người khác và 'thề' thực hiện nghề nghiệp của mình ở tiêu chuẩn cao nhất. Ý nghĩa ban đầu là bản chất của việc trở thành một chuyên gia để cam kết công khai với tiêu chuẩn cao nhất của hiệu suất với tính liêm chính và phục vụ công chúng. Do đó, "chuyên môn" có thể hiểu là một nghề nghiệp chứa đựng các đặc điểm gồm đào tạo chuyên sâu từ giáo dục trình độ cao, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho phúc lợi xã hội và thực hiện nghề nghiệp với đạo đức và giá trị ở tiêu chuẩn cao.
Kết hợp cả hai định nghĩa về năng lực và chuyên môn, có thể định nghĩa năng lực chuyên môn là một tập hợp các kỹ năng cá nhân bao gồm các thuộc tính cá nhân, khả năng, kiến thức áp dụng và kỹ năng mà cá nhân đạt được từ giáo dục trình độ cao, giúp họ cung cấp dịch vụ và thực hiện nghề nghiệp với đạo đức và tiêu chuẩn cao.
1.2 Khái niệm Kỹ sư dự toán - Kỹ sư QS (Quantity Surveyor)
Nhiều tác giả và cơ quan chuyên môn đã định nghĩa Kỹ sư Dự toán (QS) theo nhiều cách khác nhau. [9] định nghĩa QS là một nhân vật chủ chốt chịu trách nhiệm về mua sắm, quản lý chi phí và hợp đồng. [12] giải thích QS là một kế toán chi phí và tài chính trong ngành xây dựng. Trong khi đó, [13] mô tả QS là một chuyên gia làm việc trong ngành xây dựng, quan tâm đến chi phí và hợp đồng của các dự án xây dựng. Mặt khác, [14] đề cập đến định nghĩa QS là một cố vấn chi phí tham gia chủ yếu vào chi phí trong giai đoạn trước hợp đồng, sau hợp đồng và bao gồm tất cả các công việc định giá trong các dự án.
Các vai trò của QS bao gồm lập ngân sách, lập kế hoạch, giám sát và thẩm định trong các dự án xây dựng. Thêm vào đó, các cơ quan chuyên môn khác như [15] giải thích QS là một chuyên gia trong nghệ thuật định giá một tòa nhà ở mọi giai đoạn. Trong khi đó, QS có chứng chỉ hành nghề là những chuyên gia được đào tạo cao, cung cấp tư vấn chuyên sâu về chi phí xây dựng. [16] gọi QS là Nhà Kinh tế Xây dựng hoặc Quản lý Chi phí, người ước tính và giám sát chi phí xây dựng từ giai đoạn khả thi của dự án đến khi hoàn thành.
Do đó, từ các định nghĩa đã đưa ra, có thể đơn giản hóa định nghĩa làm việc của QS là một người chuyên gia về định giá, đo lường, kinh tế và các vấn đề hợp đồng trong phát triển dự án từ giai đoạn ban đầu cho đến khi hoàn thành các dự án xây dựng.
1.3 Lịch sử nghề kỹ sư dự toán - Kỹ sư QS (Quantity Surveyor)
Vai trò của Kỹ sư Dự toán (QS) bắt đầu vào giữa thế kỷ 17 khi thành phố London được khôi phục và QS phát triển như một nghề nghiệp. Trong những ngày đầu đó, QS đóng vai trò như những thợ thủ công bậc thầy, đo lường công việc sau khi hoàn thành và đệ trình tài khoản cuối cùng cho chủ sở hữu công trình. Theo [17], từ thập niên 1960, vai trò của QS đã mở rộng bao gồm lập kế hoạch chi phí, kiểm soát chi phí trong giai đoạn xây dựng, chuẩn bị bảng khối lượng công việc (BQ), báo cáo tài chính, và thẩm định tiến độ cùng thanh toán.
Vào thập niên 1880, việc mở rộng đấu thầu mua sắm bắt đầu, tuy nhiên chỉ giới hạn trong các hợp đồng tư vấn chọn lọc. Đến thập niên 1990, nghề QS phát triển và mở rộng do tính cạnh tranh ngày càng cao trong ngành xây dựng.
1.4 Vai trò của Kỹ sư dự toán - Kỹ sư QS (Quantity Surveyor)
Vai trò của Kỹ sư Dự toán (QS) tham gia vào tất cả các giai đoạn của vòng đời xây dựng, bắt đầu từ giai đoạn khởi đầu, giai đoạn thiết kế, giai đoạn nghiên cứu khả thi, giai đoạn xây dựng và cho đến khi hoàn thành dự án. Không chỉ vậy, một số vai trò còn mở rộng đến các công việc mở rộng, cải tạo, bảo trì và phá dỡ ([18-19]). Các vai trò chung của QS trong ngành xây dựng được thể hiện cụ thể trong bảng 1 dưới đây.
Bảng 1. Bảng mô tả vai trò của kỹ sư dự toán - Kỹ sư QS (Quantity Surveyor)
Vai tròMô tả
Chi phí sơ bộCung cấp lời khuyên về tác động chi phí dựa trên yêu cầu của khách hàng và quyết định của các bên liên quan trong xây dựng [19]. Lời khuyên có thể liên quan đến phương pháp lựa chọn nhà thầu hoặc mục đích đấu thầu. Lời khuyên thường đáng tin cậy để khách hàng tự tin tiến hành với dịch vụ QS [20].
Lập kế hoạch chi phíLà một phần của quy trình kiểm soát chi phí và thường diễn ra ở giai đoạn đầu của dự án phát triển [21]. [17] đã đề cập rằng lập kế hoạch chi phí cung cấp các chi phí so sánh với các vật liệu thay thế khác nhau để được sử dụng bởi khách hàng. Ngoài ra, nó giúp nhà thiết kế cung cấp giải pháp thay thế cho các khía cạnh khác nhau của thiết kế.
Quy trình đấu thầu/Mua sắmQS chuẩn bị tài liệu đấu thầu để sử dụng bởi các nhà thầu nhằm tạo ra sự cạnh tranh trong đấu thầu và cuối cùng tư vấn về việc trao thầu [19]. Lựa chọn phương pháp hợp đồng thường dựa trên mục tiêu của khách hàng dựa trên nhu cầu tài chính, thời gian và chất lượng xây dựng cần thiết [20].
Tài liệu/Hợp đồngVai trò của QS bao gồm giám sát quản lý hợp đồng và tài chính liên quan đến các dự án xây dựng [22]. Chuẩn bị bảng khối lượng công việc (BQ) là một trong những vai trò của QS, trong đó QS là một cách hệ thống để ghi lại các mục công việc cho mục đích đấu thầu [23].
Thanh quyết toánHồ sơ thanh toán là bản tóm tắt của tổng giá trị hợp đồng với số tiền đã thỏa thuận mà chủ đầu tư sẵn sàng trả cho nhà thầu [15]. Thông thường, hồ sơ thanh toán bao gồm các khoản lỗ và chi phí bao gồm bất kỳ yêu cầu gia hạn thời gian nào của nhà thầu trong hợp đồng đang thực hiện.
Kiểm soát chi phíTheo [24], kiểm soát chi phí trong xây dựng bắt đầu từ giai đoạn khởi đầu và kết thúc thanh quyết toán. QS thường sử dụng nhiều phương pháp và kỹ thuật khác nhau để kiểm soát chi phí trong các dự án xây dựng. [25] nhấn mạnh rằng cần phải có kỷ luật chi phí nghiêm ngặt trong tất cả các giai đoạn của xây dựng và thực hiện để đảm bảo tất cả các biện pháp kiểm soát chi phí đều được thực hiện một cách cẩn thận.
Quản lý chi phí vòng đời dự án[26] giải thích rằng chi phí vòng đời là một phương pháp phân tích kinh tế bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc xây dựng, vận hành và bảo trì các dự án xây dựng trong một khoảng thời gian nhất định. [17] cũng nhấn mạnh rằng tính toán chi phí vòng đời nên được thực hiện ở giai đoạn đầu của dự án để cung cấp cho khách hàng ý tưởng về toàn bộ khoản đầu tư cho dự án.
Quản lý giá trị đạt được, hiệu quả dự án[27] giải thích rằng VM là một quy trình có hệ thống nhằm đạt được giá trị tương xứng với số tiền đã chi ra đồng thời cung cấp chức năng cần thiết với chi phí tối thiểu. Theo [28], QS thường có ý định thực hiện VM ở các giai đoạn đầu của dự án để tránh việc cắt giảm chi phí trong quá trình xây dựng.

Do đó, dựa trên các vai trò được liệt kê ở trên, nó mô tả định nghĩa được thiết lập cho nghiên cứu này, trong đó vai trò của Kỹ sư Dự toán chủ yếu bao gồm việc định giá, kinh tế, đấu thầu và các vấn đề hợp đồng trong dự án xây dựng từ giai đoạn trước xây dựng đến giai đoạn sau khi hoàn thành.
1.5 Năng lực chuyên môn của kỹ sư dự toán - Kỹ sư QS (Quantity Surveyor)
Có nhiều cơ quan chuyên môn quản lý nghề nghiệp Kỹ sư Dự toán trên khắp thế giới. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào các cơ quan chuyên môn của Kỹ sư Dự toán tại Malaysia và quốc tế. Tuy nhiên, đối với các cơ quan chuyên môn quốc tế, nó chỉ sẽ bao gồm quốc gia mẹ của việc thành lập nghề Kỹ sư Dự toán tại Malaysia, tức là Vương quốc Anh và các quốc gia láng giềng của Malaysia như Singapore, Úc và cuối cùng là Hiệp hội Kỹ sư Dự toán khu vực Thái Bình Dương. Các cơ quan chuyên môn này đã định rõ các con đường để đảm bảo các thành viên của họ có đủ năng lực để thực hành như là Kỹ sư Dự toán và đạt được các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao. Các cơ quan chuyên môn tham gia vào nghiên cứu này là như sau:
1.5.1 Ban khảo sát số lượng Malaysia (BQSM) & Viện kinh tế xây dựng Malaysia (RISM)
BQSM là một cơ quan theo luật được thành lập bởi một Luật của Quốc hội, cụ thể là Đạo luật Đăng ký Kỹ sư Dự toán năm 1967 (còn được biết đến với tên Đạo luật Kỹ sư Dự toán năm 1967), có trách nhiệm đăng ký các Kỹ sư Dự toán, công ty và tổ chức doanh nghiệp hành nghề như là các tư vấn. Cơ quan chuyên môn này chịu trách nhiệm quản lý nghề nghiệp Kỹ sư Dự toán tại Malaysia và cũng bảo vệ quyền lợi của công chúng và bảo vệ quyền của các Kỹ sư Dự toán đã đăng ký và các công việc liên quan đến Kỹ sư Dự toán. Vai trò của BQSM là đảm bảo rằng quyền lợi của cả công chúng và nghề nghiệp được bảo vệ đầy đủ [13]. BQSM có quy trình đánh giá năng lực riêng để đo lường các thành viên của họ trước khi cá nhân có thể trở thành Kỹ sư Dự toán Chuyên nghiệp. Việc đánh giá năng lực cho các cơ quan chuyên môn này đã được hợp nhất cùng với việc đánh giá của Viện Hành chính Kỹ sư Malaysia (RISM). Do đó, việc đánh giá chỉ được thực hiện bởi BQSM là cơ quan theo luật quy định nghề nghiệp Kỹ sư Dự toán tại Malaysia. Một khi các Kỹ sư Dự toán vượt qua bài kiểm tra của BQSM, tự động anh ấy hoặc cô ấy được xem là đã vượt qua ở RISM và cũng nhận được thành viên của RISM.
1.5.2 Viện kinh tế xây dựng hoàng gia Anh (RICS)
RICS là cơ quan chuyên môn hàng đầu thế giới về bằng cấp và tiêu chuẩn trong lĩnh vực đất đai, bất động sản, hạ tầng và xây dựng. RICS là cơ quan chuyên môn toàn cầu thúc đẩy và thi hành các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất trong môi trường xây dựng [29]. Để trở thành một chuyên gia đăng ký dưới RICS, cá nhân cần trở thành thành viên của họ và vượt qua loạt các bài kiểm tra tương ứng với các tiêu chuẩn ngành. Do đó, với vai trò là một Kỹ sư Dự toán, để trở thành Kỹ sư Dự toán Chứng chỉ, một số năng lực cần thiết và phù hợp với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã đạt được.
1.5.3 Viện kinh tế xây dựng Australia (AIQS)
AIQS là cơ quan tiêu chuẩn chuyên nghiệp đảm bảo rằng Kỹ sư Dự toán hành nghề duy trì sự xuất sắc chuyên môn cao nhất thông qua lãnh đạo, tiêu chuẩn và mã đạo đức. AIQS đã đưa ra các tiêu chuẩn năng lực cho Kỹ sư Dự toán, Kinh tế Xây dựng và Kỹ sư Chi phí vào năm 2012 [16]. Nó mô tả các năng lực của các Kỹ sư Dự toán hiện đại và mở rộng ra ngoài một số dịch vụ Dự toán truyền thống hơn. AIQS đóng vai trò quan trọng trong ngành xây dựng Úc thông qua việc nghiên cứu dữ liệu chi phí thu thập và xuất bản chi phí xây dựng hiện tại. Ngoài ra, nó cũng xuất bản các phương pháp đo lường tiêu chuẩn chính và hợp tác với các tổ chức giáo dục đại học trong các chương trình nghiên cứu.
1.5.4 Viện kinh tế xây dựng Singapore (SISV)
Viện này được thành lập vào năm 1982 với sự xuất hiện của Viện Hành chính Kỹ sư Singapore và Viện Thẩm định giá Singapore. Viện này bao gồm ba phân ban của Kỹ sư Đo lường Đất đai, Kỹ sư Dự toán và Thẩm định giá và Thực hành Chung. Vai trò của cơ quan chuyên môn này là đảm bảo sự tiến bộ và thuận lợi trong việc học tập cho ba phân ban trên, thúc đẩy sự quan tâm chung của nghề nghiệp và duy trì và cải thiện tính hữu ích của nó đối với công chúng và cuối cùng là quy định và cải thiện các tiêu chuẩn của hành vi chuyên nghiệp và thực hành của các thành viên của nó [30]. Do đó, để đảm bảo các tiêu chuẩn được giao, việc đánh giá năng lực chuyên môn cho SISV là cần thiết như đã thảo luận trong kết quả sau đó.
1.5.5 Hiệp hội Kỹ sư Dự toán Thái Bình Dương (PAQS)
PAQS là một hiệp hội quốc tế của các tổ chức quốc gia đại diện cho các Kỹ sư Dự toán tại khu vực Á-Âu. Mục tiêu chính của việc thành lập PAQS là thúc đẩy việc thực hành. Kỹ sư Dự toán trong khu vực và thúc đẩy "thực hành tốt nhất" cho Kỹ sư Dự toán trong khu vực. Ngoài ra, hiệp hội cũng nhằm mục đích tạo điều kiện cho giao tiếp giữa các tổ chức thành viên và khuyến khích hợp tác khu vực trong thực hành của Kỹ sư Dự toán. Để đảm bảo các thành viên của họ đạt được ít nhất mức tiêu chuẩn năng lực, PAQS đã nêu rõ các năng lực cần thiết như đã thảo luận trong kết quả sau đây.
2. Phương pháp nghiên cứu
Năng lực của Kỹ sư Dự toán đã được xác định thông qua việc phân tích các tiêu chuẩn năng lực của Kỹ sư Dự toán được công bố trong tài liệu và chính sách của các cơ quan chuyên môn. Phương pháp này bao gồm một phương tiện tiếp cận chất lượng của việc xem xét tài liệu được thiết lập bởi các cơ quan chuyên môn như đã đề cập trước đó, bao gồm BQSM, RISM, RICS, AIQS, SISV và PAQS, sau đó được trình bày trong bảng.
3. Kết quả và phân tích
Việc xác định các năng lực từ các cơ quan chuyên môn khác nhau đã được trình bày trong bảng như sau.
3.1 Hội Kỹ sư Dự toán Malaysia (BQSM) và Viện kinh tế xây dựng Malaysia (RISM)
Việc đánh giá năng lực trong BQSM được chia thành ba cấp độ cơ bản; Cấp độ 1 - kiến thức và hiểu biết. Cấp độ 2 - Ứng dụng thực tế kiến thức, quản lý xung đột và quản lý dữ liệu. Cấp độ 3 - Lời khuyên phân tích có lý và sâu sắc về kiến thức kỹ thuật, lãnh đạo, quản lý tài nguyên và con người, chăm sóc khách hàng, đạo đức và thực hành chuyên nghiệp. Có bốn mươi kinh nghiệm nghề nghiệp được phủ sóng dưới BQSM trong đào tạo chuyên nghiệp bao gồm: 
Bảng 2. Bảng lĩnh vực kinh nghiệm chuyên môn
SốLĩnh vực Kinh nghiệm Chuyên môn
1Lập dự án
2Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán
3Hợp đồng xây dựng
4Lập dự toán và bóc tách khối lượng
5Kiểm soát chi phí thi công
6Dịch vụ xây dựng
7Quản lý dự án
8Nghiên cứu và phát triển
9Chính sách pháp luật
10Quản trị tài chính dự án xây dựng
11Chi phí vòng đời dự án
12Quản lý cơ sở vật chất, tài sản
13Phát triển bền vững và chỉ số xây dựng xanh
14Mô hình thông tin xây dựng (BIM)
Nguồn: Guidelines to Two-Tier Registration of QS [13]
3.2 Viện kinh tế xây dựng hoàng gia Anh (RICS)
Các năng lực của RICS được phân loại thành ba nhóm bao gồm năng lực bắt buộc, năng lực cốt lõi và năng lực tùy chọn.
Các năng lực bắt buộc đầu tiên bao gồm các năng lực cá nhân, giao tiếp, thực hành chuyên nghiệp và kinh doanh chung cho tất cả các ứng viên.
Thứ hai, các năng lực cốt lõi là những năng lực chính dựa trên các lộ trình cá nhân được lựa chọn.
Cuối cùng, các năng lực tùy chọn là một tập hợp các năng lực được lựa chọn bởi cá nhân nhưng chủ yếu liên quan đến các năng lực kỹ thuật. Bảng 3 dưới đây mô tả các năng lực nổi bật được RICS nhấn mạnh.
Bảng 3. Năng lực cần thiết cho kỹ sư dự toán QS và Nhân viên Xây dựng
Năng lực bắt buộcNăng lực cốt lõiNăng lực tùy chọn
- Kỷ luật, tuân thủ, đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp - Chăm sóc khách hàng - Giao tiếp và Đàm phán - An toàn và Sức khỏe - Nguyên tắc và thủ tục Kế toán - Kế hoạch kinh doanh - Quy trình tránh xung đột, quản lý giải quyết tranh chấp - Quản lý dữ liệu - Làm việc nhóm- Dự toán, bóc tách khối lượng - Lập kết hoạch chi phí - Mua sắm, đấu thầu - Đàm phán hợp đồng - Thủ tục hợp đồng Quản lý sau Hợp đồng - Quản lý thương mại của Hợp đồng - Kỹ thuật công nghệ xây dựng    - Mô hình thông tin Xây dựng (BIM) - Quản lý theo dõi nguồn vốn - Quản lý tài chính doanh nghiệp, thủ tục phá sản, lập kế hoạch chi phí - Kiểm tra, kiểm soát, Bảo hiểm Lập trình, Đánh giá dự án - Kiểm soát Tài chính, Báo cáo dự án, Quản trị rủi ro
Nguồn: Assessment of Professional Competence, Quantity Surveying and Construction [15] 
3.3 Viện kinh tế xây dựng Australia (AIQS)
Các tiêu chuẩn năng lực cho cơ quan chuyên nghiệp này bao gồm các năng lực chung, kỹ năng cơ bản, năng lực quản lý chi phí dự án, năng lực hỗ trợ, năng lực quản lý tài sản tài chính và cuối cùng là các năng lực quản lý chuyên biệt [16]. Bảng 4 dưới đây mô tả các tiêu chuẩn năng lực của AIQS.
Bảng 4. Các thành phần của Tiêu Chuẩn Năng Lực bởi AIQS
Năng lực căn bảnNăng lực cốt lõiNăng lực đặc biệt
- Bóc khối lượng, quy tắc đo lường - Kỹ năng cá nhân, Kỹ năng giao tiếp - Kinh doanh và kỹ năng quản lý - Làm việc độc lập chuyên nghiệp - Máy tính và tin học - Kỹ thuật công nghệ xây dựng - Pháp luật xây dựng- Lập dự toán - Tính toán chi phí và kế hoạch chiến lược - Lập ngân sách - Kế hoạch chi phí - Hợp đồng và thanh toán - Thủ tục mua sắm - Hợp đồng, đấu thầu- Quản trị hợp đồng - Quản lý khối lượng; - Quản lý thanh toán, - Quản lý tài chính, - Phân tích nguồn lực, - Phương án thi công - Quản lý kinh doanh - Nghiên cứu phát triển - Quản lý dữ liệu tài sản - Nghiên cứu khả thi - Chi phí vòng đời dự án - khấu hao thuế, kiểm toán, thẩm định, quản lý dự án, quản trị dự án. - Năng lực hỗ trợ: Dịch vụ phần mềm, máy tính, xử lý tình huống
Nguồn: Competency Standard for Quantity Surveying, Construction Economists and Cost Engineers [16] 
3.4 Viện kinh tế xây dựng Singapore (SISV)
Các năng lực được định nghĩa ở ba cấp độ đạt được là; Cấp độ 1 - Kiến thức và hiểu biết, Cấp độ 2 - Ứng dụng kiến thức và hiểu biết và Cấp độ 3 - Lời khuyên có lý và sâu sắc về kiến thức kỹ thuật. Việc đánh giá năng lực chuyên nghiệp cho SISV bao gồm các yếu tố sau như được hiển thị trong bảng 5 dưới đây.
Bảng 5. Các thành phần của Tiêu chuẩn Năng lực của SISV
Năng lực bắt buộcNăng lực cốt lõiNăng lực tùy chọn
Quy tắc ứng xử, đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp
- Bóc tách khối lượng, đọc phân tích tài liệu - Đấu thầu và mua sắm - Quản lý sau hợp đồng - Dự toán - Quản lý xây dựng và mua sắm tài nguyên- Nghiên cứu khả thi - Giải quyết tranh chấp - Quản lý rủi ro - Quản lý khối lượng - Bảo hiểm - Kiểm toán, thẩm tra, thẩm định - Thông tin mô hình BIM
3.5 Hiệp hội Kỹ sư Dự toán Thái Bình Dương (PAQS)
Các tiêu chuẩn năng lực cho các tổ chức chuyên nghiệp này bao gồm các kỹ năng cơ bản, năng lực chuyên môn cốt lõi và cuối cùng là năng lực chuyên sâu. Bảng 6 dưới đây hiển thị chi tiết về các tiêu chuẩn năng lực bởi PAQS.
Bảng 6. Các thành phần của Tiêu chuẩn Năng lực bởi PAQS
Năng lực cơ bảnNăng lực cốt lõiNăng lực đặc biệt
- Khối lượng và quy tắc đo lường - Kỹ năng giao tiếp - Làm việc độc lập và nhóm - Kinh doanh và kỹ năng quản lý - Chuyên môn nghề nghiệp - Công nghệ thông tin và máy tính - Kỹ thuật thi công - Chính sách pháp luật- Quản lý chi phí - Lập kế hoạch chiến lược - Quy trình lập ngân sách - Dự toán chi phí - Kế hoạch chi phí - Mua sắm, đấu thầu - Hợp đồng và lựa chọn mua sắm - Đấu thầu - Quản lý kế toán tài chính - Quản lý thay đổi - Quản lý tài chính, tài sản - Nghiên cứu khả thi dự án- Kế toán thuế - Kiểm toán, đánh giá trước và sau hợp đồng - Đánh giá kỹ thuật - Quản lý dự án - Quản lý rủi do dự án - Quản lý chất lượng - Quản lý kinh doanh - Nghiên cứu và phát triển - Quản lý dữ liệu - Khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị - Kiểm toán tài chính công trình XD - Phân tích tài nguyên dự án - Phân tích chi phí vòng đời dự án - Quản lý giá trị đạt được dự án - Dịch vụ máy tính - Đo lường và phân tích thống kê - Phân tích khả năng xây dựng và môi trường
Nguồn : Competency Standard for Quantity Surveyors in the Asia-Pacific Region [31]
3.6 Sự tương đồng và Sự khác biệt của năng lực QS
Bảng 7 dưới đây thể hiện sự tương đồng và sự khác biệt về năng lực cho kỹ sư dự toán QS được nhấn mạnh bởi mỗi tổ chức chuyên nghiệp như đã đề cập ở phần trên.
Bảng 7. Sự tương đồng và sự khác biệt về Năng lực của kỹ sư dự toán QS bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau
Tổ Chức Chuyên NghiệpMô Tả
BQSM/RISM [13]Áp dụng ba cấp độ đạt được tương tự như RICS và AIQS, tuy nhiên có một hạng mục bổ sung được phân bổ dưới Cấp độ 2 và Cấp độ 3. Không có phân loại và nhóm cho các năng lực được thực hiện, trong đó các QS cần bao gồm ít nhất ba lĩnh vực của các năng lực trong lĩnh vực kinh nghiệm chuyên nghiệp.
RICSCác năng lực RICS được phân loại thành ba nhóm bắt buộc, cốt lõi và tùy chọn. Phân loại này dựa trên tầm quan trọng của chúng đối với ngành nghề được xem xét dưới ba cấp độ đạt được sau: Cấp độ 1 - kiến thức và hiểu biết, Cấp độ 2 - Ứng dụng kiến thức và hiểu biết; Cấp độ 3 - Lời khuyên có lý và sâu sắc về kiến thức kỹ thuật. Các cấp độ đạt được cho các tổ chức chuyên nghiệp này khá tương đồng với việc đo lường đạt được của người Malaysia cho mỗi năng lực.
AIQSPhân loại năng lực của AIQS được ngụ ý vào từng đơn vị năng lực mà mỗi đơn vị mô tả một phần cụ thể của vai trò của QS dưới dạng các tiêu chí hiệu suất, chỉ số phạm vi và hướng dẫn chứng cứ. Các đơn vị này sau đó được phân loại thành các đơn vị cốt lõi và đơn vị chuyên môn, trong đó các đơn vị cốt lõi đại diện cho những năng lực được coi là bắt buộc cho QS và các đơn vị chuyên môn mô tả các chức năng có thể thực hiện cả bởi QS và các chuyên gia xây dựng khác.
SISVPhân loại năng lực của SISV thành các năng lực bắt buộc, cốt lõi và tùy chọn. Các cấp độ đạt được cho các tổ chức chuyên nghiệp này khá tương đồng với việc đo lường đạt được của RICS (Vương quốc Anh) và BQSM/RISM (Malaysia) cho mỗi năng lực. Yêu cầu năng lực của họ được viết tắt và chính xác để mô tả các chức năng có thể được thể hiện bởi các QS.
PAQSCác năng lực của PAQS được phân loại thành cốt lõi và chuyên môn, nơi điều này tương tự như AIQS nhưng được viết tắt hơn.
4. Kết luận, 
Đa số các năng lực được nhấn mạnh bởi các tổ chức chuyên nghiệp quản lý ngành nghề Kỹ sư dự toán QS tại Malaysia và quốc tế có phần nào là tương đồng. Tuy nhiên, cấp độ đạt được và lĩnh vực năng lực được phân bổ khác nhau phụ thuộc vào ưu tiên của các tổ chức chuyên nghiệp đó. Mặc dù vậy, một mẫu tương tự có thể được nhìn thấy khi hầu hết các tổ chức chuyên nghiệp nhấn mạnh vào ba danh mục chính bao gồm các năng lực bắt buộc (kỹ năng cơ bản), năng lực cốt lõi và năng lực tùy chọn (năng lực chuyên môn). Điều này cuối cùng sẽ giúp các nhà nghiên cứu nhận biết mẫu tương tự và chủ đề và sẽ được phân loại vào các danh mục tương tự bằng phân tích chủ đề. Sau đó, các danh mục trong các năng lực chính (bắt buộc, cốt lõi và tùy chọn) sẽ được sử dụng sau này trong quá trình phát triển mô hình năng lực.

Tham khảo
 1. Prahalad C K và Hamel G. (1990). "Harv. Bus. Rev.", 68, trang 79.
 2. Stalk G, Evans P và Shulman L. (1992). "The New Rules of Corporate Strategy", (London: Harvard Business Review), trang 89.
 3. Tampoe M. (1994). "Long Range Plann.", 27, trang 66.
 4. Boyatzis R E. (1982). "The Competent Manager: A Model for Effective Performance", (New York: John Wiley and Sons, Inc.), trang 385.
 5. Schroder H. (1989). "Managerial competence: the key to excellence", (Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt).
 6. Burgoyne J. (1993). "J. Personnel Review", 22, trang 6.
 7. Meyer T và Semark P. (1996). "South Afr. J. Bus. Manag.", 27, trang 96.
 8. Roggema‐van Heusden M. (2004). "M. Libr. Rev.", 53, trang 98.
 9. Shafie H, Khuzzan S M S và Mohyin N A. (2014). "Int. J. Built Environ. Sust.", 1(1), trang 9.
 10. Langdon D. (2004). "K. Performance Improv.", 43, trang 10.
 11. Balthazard C. (2015). "What does 'professionalism' mean for HR professionals?". [Online]. Available at: http://irc.queensu.ca/articles/what-does-professionalism-mean-hr-professionals (Accessed 30 Sept. 2019).
 12. Jayalath C. (2013). "Quantity surveyors facing white collar cold mafia is none other than a curse to national development efforts". Online: www.lankaweb.com/news/items/2013/07/19/
 13. BQSM. (2018). "Board of Quantity Surveyor Malaysia". Online: www.bqsm.gov.my.
 14. CIOB. (2019). "The Chartered Institute of Building, Chartered Membership Route". Online: www.ciob.org.
 15. RICS. (2013). "Definition and scope of works of quantity surveyors". Online: www.rics.org.
 16. AIQS. (2012). "Competency Standards for Quantity Surveyors, Construction economist, and Cost Engineers" (Australian Institute of Quantity Surveyor). Online: www.aiqs.com.au.
 17. Ashworth A và Hogg K. (2007). "Commercial Management: Theory and Practice", (Oxford: Blackwell Publishing).
 18. Abdul-Aziz A và Ali N. (2004). "Structural Survey", 22(1), No.1.
 19. Olanrewaju A và Anahve P J. (2015). "Procedia Eng.", 123, trang 352.
 20. C.J. Willis C J và A. Ashworth J A. (1994). (Oxford: Blackwell Scientific Publications).
 21. Herman S S. (2016). "The Motivation Of Quantity Surveyors In The Malaysian Construction Industry For Improved Job Performance" (The University of Salford, UK).
 22. O’Brien P, Mbachu J và Lomax S. (2014). "4th New Zealand Built Environ. Res. Symp." (Auckland, New Zealand).
 23. Razali A, Tajudin A và Ahmad Tajudin A H. (2014). "Int. J. Eng. Sc. Invent.", 3, trang 31.
 24. Otim G, Nakacwa F và Kyakula M. (2012). "Int. Conf. Adven. Eng. Tech." (Tamil Nadu: Old Nagore Road), trang 267.
 25. Al-Jibouri S H. (2003). "Int. J. Project Manag.", 21, trang 145.
 26. Heralova R S. (2018). "Eng. Rural Dev.", 23, trang 768.
 27. Mohamad S và Coffey V. (2010). "Proc. of Pacific Association of Quantity Surveyors (PAQS) Conf." (Sentosa Island, Singapore), trang 1.
 28. Green S D and Anita M M L. (2007). "Constr. Manag. Econ.", 25, trang 649.
 29. RICS. (2019). "The Royal Institute of Chartered Surveyor- Membership". [Online]. Available at: https://www.rics.org/asean/surveying-profession/join-rics/sector-pathways/ (Accessed on 21 December 2019).
 30. SISV. (2019). "Singapore Institute of Surveyor Valuer, Assessment of Professional Competence, Quantity Surveying Division". Online: www.sisv.org.sg (Accessed on 3rd August 2019).
 31. PAQS. (2011). "Pacific Association of Quantity Surveyor, Competency Standards from Quantity Surveyors in the Asia-Pacific Region". Online: www.paqs.net (Accessed on 3rd August 2019).
 32. Yogeshwaran G, Perera B A K S and Ariyachandra M R M F. (2018). "J. Financial Manag. Prop. Constr.", 23, trang 202.

[/tintuc]

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào bạn, nếu có thắc mắc hoặc góp ý nào xin hãy để lại comment. Mọi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Sẽ rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu.

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký học